Zápis ze schůze výboru ČSOT konané dne 20.6.2022 v 15.30 hod v Parkhotelu Průhonice
Přítomni: Běhounek, Dupal, Gallo, Havlas, Chomiak, Krbec, Mach, Medek, Pilný, Repko, Tomáš,
Tuček, Bartoníček, Pavelka
Omluveni: Frič, Kacerovský, Kubát, Musil, Balík, Galek, Strejc, Šponer

 1. Zahájení, kontrola zápisů z 19.4. a 18.5., schválení programu – Běhounek předložil podklady,
  k zápisům nebyly vzneseny připomínky, program byl schválen
 2. XXV. Národní kongres ČSOT – prezidenti kongresu Bartoníček a Gallo konstatovali úspěch
  kongresu, vynikající atmosféru i účast. Předseda Repko poděkoval za spolupráci obou pracovišť a
  přednostů, ukázala se soudržnost a ochota ke spolupráci v mimořádných situacích v ortopedické
  obci
 3. Volby – výbor po diskuzi přijímá návrh Běhounka na členskou schůzi a volby orgánů ČSOT na
  období od 1.1.2023 a to on line – videokonferenčně. Technicky zajistí Forinel ve spolupráci s ČSOT,
  termín zkoušky stanoven na 17.10.2022 v 15.00, termín členské schůze s volbami stanoven na
  18.10.2022 15.00
  Schůze bude oficiálně svolána na příštím jednání výboru ČSOT 13.9.2022
  Program členské schůze: 1. Zahájení, 2. Zpráva předsedy společnosti, 3. Zpráva pokladníka, 4. Zpráva předsedy revizní komise, 5. Zpráva vědeckého sekretáře, 6. Volby: a/ potvrzení
  místopředsedy Gallo na funkci předsedy k 1.1.2023, b/ volba 1. mstpř. a budoucího předsedy od
  1.1.2026, c/ volba pokladníka, d/ volba členů výboru ČSOT, e/ volby smírčí komise, f/ volby revizní
  komise, 7. Přijetí usnesení, 8. Závěr
  Všichni členové budou informování jak e-mailem tak na stránkách www.csot.cz o realizaci členské
  schůze a způsobu voleb dostatečně včas
 4. Akrediutační komise – nejsou žádné nové informace
 5. Jednání se ZP o kódech 66031 a 09555 – 21.6. bylo ze strany ZP zrušeno, hledá se nový termín,
  výbor ČSOT trvá na stanoviscích zpracovaných Medkem
 6. Aktuality ÚZIS – prof. Dušek ředitel ÚZIS přednesl prezentaci k úhradám dle DRG, otázkám
  homogenizace výkonů a rozdělení ortopedických výkonů do skupin A1,A2,B1 – bude předloženo
  všem členům výboru k oponentuře – termín do 30.6.2022
  Stav NRKN – bude nově zahájena činnost registrů, nominace kolegů Hacha a Hobzy přijata, jsme
  vyzváni doplnit ještě 3 jména nejméně – úkol pro členy výboru
 7. Jednání s traumatology – bylo vedeno minulý týden v Brně za účasti Marz, Krtička, Veselý za
  traumatology, Repko, Havlas, Džupa za ortopedy. Prof. Repko informuje o jednání s traumatology
  a výbor jednomyslně schvaluje následující navržené závěry:
  a/ Výbor ČSOT zastává názorovou integritu se systémy vyspělých zemí a postavení
  traumatologické, respektive ortopedické odbornosti v nich ve smyslu zajištění péče o pohybové
  ústrojí a jeho traumata ortopedy
  b/ Výbor ČSOT považuje za racionální ponechat výhradně nástavbovou atestaci z traumatologie
  c/ Výbor ČSOT považuje za správné zařadit základní atestaci z Ortopedie a traumatologie
  pohybového ústrojí jako základní podstavbovou atestaci k nástavbové atestaci traumatologie
  d/ Výbor ČSOT vyjadřuje jasné stanovisko k vedení společných Ortopedicko-traumatologických
  klinik a oddělení vedoucím pracovníkem /přednosta, primář/ s atestací z Ortopedie a
  traumatologie pohybového ústrojí
 8. Diskuze o jednání se skupinou sonografie pohybového aparátu – doporučeno další jednání
  s jejími představiteli – zajistí Běhounek
 9. Vyjádření k implantátu CARTIVA – výbor po diskuzi prosí doc. Hromádku o zpracování
  stanoviska, které bychom předložili na VZP
 10. Nominace za ČSOT do PS „Zásady účelné hemoterapie a Patient Blood Management“ – výbor
  po diskuzi nominuje prof. Gallo, doc. Tučka a MUDr. Svobodu za ČSOT do pracovní skupiny na MZ
  a souhlasí s doplněním materiálu takto:
  A/Plná Krev
  Rámcové indikace plné krve –doplňuje se bod 3 –velká krevní ztráta, v rámci masivní transfuze
  B/Rámcové indikace erytrocytových přípravků
 11. Velké operace doplnit – Hb 80-100g/l – u starších pacientů s plánovanou časnou vertikalizací
  /zlomenina proximálního femuru apod./ u operací s předpokládanou kontinuální ztrátou krve
  /např. otevřenou dřeňovou dutinou femuru, po operacích nádorů apod./
  Předání stanoviska zajistí doc. Tuček
 12. Noví členové – MUDr. Marek Pospíšil, MUDr. Andrea Švrčková, MUDr. Filip Hrdina, MUDr. Filip
  Hanák, MUDr. Michal Štefančík, MUDr. Viktor Bezvoda, MUDr. Viet Ha Trinh – výbor jejich přijetí
  schvaluje
 13. Různé
  a/ Výbor schvaluje platbu příspěvku EFORT 1644.-EU zařídí Frič
  b/ Výbor souhlasí s podporou grantu FW 06010215 – výsledky inovace v hřebech
  c/ výbor podporuje a souhlasí s pilotním projektem „Vliv nutrice a cvičení na strukturální geometrii
  kontralaterálního kyčle, mortalitu v prvním roce po operaci a na obnovu soběstačnosti a mobility
  u pacientů po operaci zlomenin proximálního femuru“ – řešitelé MUDr. T. Ottl a doc. MUDr.
  Vásůav Vyskočil, Ph.D. a FN Plzeň
  d/ výbor vyslechl informaci o jednání na VZP o zařazování ZUM a bude dále o výstupech
  informován
  Příští schůze výboru se koná 13.9.2022 v 15.30 hod. v Parkhotelu Průhonice
  zapsal: MUDr. Jiří Běhounek, sekretář ověřil: prof. MUDr. Martin Repko, předseda ČSOT