Přítomni: dr. Běhounek; dr. Dupal; dr. Frič; prof. Gallo; prof. Havlas; prof. Chomiak; dr. Kacerovský; dr. Kubát; dr. Medek; dr. Musil; dr. Procházka; doc. Tomáš; doc. Tuček 

Hosté: dr. Balík; prof. Bartoníček; doc. Douša; doc. Pavelka; prof. Štulík

Omluveni: prof. Krbec; doc. Pilný; prof. Repko

1. Zahájení, kontrola zápisu z 22. 11. 2022 (prof. Gallo; dr. Běhounek) – k minulému zápisu nebyly vzneseny připomínky.

2. Informace o přípravách jednání výboru ČSOT s ministrem Válkem – prof. Gallo informoval o aktuální situaci, tj. máme schválený vyjednávací tým a první nástřel agendy k jednání (příloha k zápisu). Přesný termín jednání se stále domlouvá. Členové výboru byli vyzváni k připomínkám, návrhům, vše dotáhneme na příští schůzi výboru.

3. Problematika našich kódů  

 a/ Závěry jednání o kódech 66031, 09555 (dr. Medek; prof. Chomiak) – byla uzavřena dohoda s novou bodovou hodnotou kódu, připomínky ČSOT byly pojišťovnami i MZ akceptovány; certifikáty IPVZ pro absolventy kurzů UZ budou postačovat; další jednání příslušné komise bude 9. 3. 2023.

b/ Informace o aktuálních požadavcích na úpravy kódů – byly připraveny a předány 3 kódy pro operace nohy, jeden pro dvojí osteotomii v oblasti kolena a jeden pro roboticky navigovanou TEP kolena. Dále je doporučeno dopracovat kódy pro odstraňování kovů, případně další – odpovídají prof. Havlas; dr. Dupal; prim. Musil; doc. Hromádka.

Další diskuze se týkala odpovědnosti za kódy pro odbornost 503. V minulosti již bylo vedeno jednání s nám. ministra zdravotnictví Ing. Rögnerovou, avšak bez jasného závěru. ČSOT deklaruje připravenost k jednání a zájem o správu těchto kódů. 

4. Informace o jednání Akreditační komise oboru ze dne 24. 1. 2023  prof. Gallo informoval o tom, že komise pracuje ve stejném složení jako dosud, jen s výměnou na postu předsedy (nově prof. Havlas) a místopředsedy (nově prof. Gallo). Poté prof. Havlas výboru sdělil, že předložené žádosti o akreditaci/její prodloužení byly schváleny, dále informoval o důvodech zdržení novelizace VP 2019 a referoval o diskusi v AK, jestli vložit mezi vzdělávací povinnosti absolvování kurzů praktických dovedností, resp. dalších akcí, které ČSOT pořádá či podporuje. Vyzval členy výboru, aby se k tomuto záměru do příštího jednání výboru vyjádřili. Dále informoval prof. Gallo o tom, že dostal od dr. Krawczyka (předsedy Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP) podklady pro funkční kurzy v technické ortopedii a protetice a podologii. Výbor podporuje funkční kurzy v ortopedické protetice – technické ortopedii a podologii a doporučuje jejich předložení k projednání akreditační komisí, resp. Vzdělávací radou.

5. Poradní skupiny ČSOT – aktuální stav, návrhy na změny – prof. Gallo vyhodnotil současný stav, který není uspokojivý. Zdůraznil, že od poradních skupin očekává především podporu při rozhodování výboru, poskytování odborných stanovisek, správu doporučených postupů, případně návrhy na změny ve svěřené oblasti. Poté předložil výboru návrh poradních skupin ČSOT na období 2023-2025 – tento byl výborem schválen (součást příloh k zápisu). Všichni schválení dostanou od výboru oficiální pověření k práci v poradním orgánu ČSOT. Další doplnění jednotlivých komisí je možné cestou garantů, kteří zašlou své návrhy ke schválení výborem dr. Běhounkovi

6. Reforma internetových stránek – dr. Galek prezentoval on-line analýzu současného stavu a navrhl inovace webu ČSOT, základním pilířem je soustavná práce skupiny pověřené správou internetových stránek/komunikačních médií, resp. poradních komisí (prezentace přílohou). Výbor vzal zprávu na vědomí, souhlasí s předloženou koncepcí nové struktury webu a pověřuje dr. Galka jako nového garanta pro oblast elektronických komunikací k jednání se zástupci firmy Forinel. O výsledku jednání bude informovat na příštím jednání výboru.

7. Příprava XXVI. Národního kongresu (NK) ČSOT v Brně – doc. Tomáš a dr. Kacerovský referovali o stavu příprav NK a vyzvali přítomné k doplnění seznamu přednášek ze svých pracovišť. Program kongresu bude předložen na příštím jednání výboru.

8. Informace o proběhlých výběrových řízeních na krajských úřadech – dr. Běhounek poděloval všem zástupcům ČSOT ve výběrových řízeních; nejobtížnější je situace v Praze; prof. Havlas osloví Magistrát Prahy s návrhem, aby postupoval při přípravě VŘ stejně jako ostatní kraje – tj. cestou sekretáře výboru ČSOT, který zajistí ve spolupráci s lokálními členy výboru zástupce za ČSOT. 

9. Zápis členů výboru a komisí do rejstříku – dr. Běhounek informoval o zápisu složení nového výboru a komisí do spolkového rejstříku k 5. 1. 2023.

10. Kalendář akcí 2023 – dr. Kacerovský informoval výbor o vzdělávacích akcích, které spolupořádá.  Následně se rozvinula diskuze o tom, jaký by měl být vztah ČSOT k pořadatelům jiných akcí, kteří výbor dopředu neinformovali a jen pošlou žádost o umístění své vzdělávací akce na stránky společnosti, resp. o rozeslání pozvánek členům ČSOT. Nakonec převážilo stanovisko nabídnout členům ČSOT maximum možností a informace distribuovat. Bude-li žádána záštita či podpora výboru, s možností ji prezentovat v oficiálních materiálech konference, musí být tato dopředu výborem projednána a schválena (bez poplatku). 

11. Noví členové  výbor schvaluje nové členy ČSOT – MUDr. Jakub Gulač, MUDr. Radek Sedláček, MUDr. Tomáš Vodsloň, MUDr. Martin Dudek, MUDr. Barbora Horvath, MUDr. Michal Čajka, MUDr. Jan Bielák, MUDr. Róbert Sásik, MUDr. Peter Chovanec, MUDr. Josef Vimmer, MUDr. Tomáš Koudela.

12. Různé 

a/ Žádost o přidělení pořadatelství NK: výbor přiděluje pořadatelství v roce 2028 Klinice ortopedie 1.LF UK a ÚVN; v roce 2029 – Ortopedicko-traumatologické klinice v Ostravě, v roce 2030 – Ortopedické klinice v Olomouci a v roce 2031 – Klinice pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí v Plzni. Prof. Chomiak požádal o výměnu pověření k organizaci NK z roku 2024 na 2025. Protože je seznam pořádajících pracovišť už schválený, doporučil výbor prof. Chomiakovi, aby se na výměně nejprve domluvil s přednostou Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV prof. Krbcem, a pokud ten bude souhlasit, výbor změnu schválí na příštím jednání (tento postup platí obecně). 

b/ Informace o úhradách viskosuplementace v terapii osteoartrózy. Dr. Medek informuje o ukončeném jednání s tím, že byla vytvořena samostatná skupina nezařazených zdravotních prostředků, naše připomínky byly akceptovány, je možná aplikace u II. a III. st. osteoartrózy podle Kellgrena a Lawrence. Nyní se čeká na rozhodnutí o výši úhrady, což již ČSOT nemůže ovlivnit.

c/ Stanovisko k zařazení preparátů kys. hyaluronové pro dodavatele – výbor potvrzuje své stanovisko z 18. 4. 2019.

d/ Nominace na Zahradníčkovu cenu – výbor žádá prof. Krbce, aby jako šéfredaktor časopisu navrhl výboru článek za rok 2022 vhodný k udělení Zahradníčkovy ceny. Do komise pro výběr oceněných prací výbor schválil doc. Tomáše, doc. Tučka, prim. Musila, doc. Pavelku, prof. Kokavce a doc. Štěňa; cena bude vyhlášena a předána během NK v Brně.

e/ Nominace na Chlumského cenu – výbor vyhlašuje nominace na Chlumského cenu za rok 2022 – kniha určená k ocenění bude vybrána na příštím výboru a předána na NK v Brně.

f/ Výbor také žádá o návrhy na čestná členství, která by byla předaná na NK v Brně – návrhy předkládejte sekretáři výboru dr. Běhounkovi do 18. 4. 2023.

13. Vystoupení předsedy akreditační komise MZ ČR pro obor spondylochirurgie – prof. Štulík seznámil výbor s tím, že nástavbová atestace ze spondylochirurgie navazuje dle VP na základní atestace z ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí anebo Neurochirurgie. Dále požádal výbor ČSOT o vyjádření k návrhu vícestupňové akreditace pro vzdělávací činnost v nástavbovém oboru spondylochirurgie, a to pro všechna pracoviště, která se doložitelně věnují spondylochirurgii – podobně jako je tomu v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Výbor ČSOT jednomyslně podpořil záměr implementovat do vzdělávacího programu Spondylochirurgie vícestupňový systém akreditací

Příští schůze výboru ČSOT se koná v úterý 18. 4. 2023 v 15.00 v Parkhotelu Průhonice

Zapsal: MUDr. Běhounek Jiří st., sekretář výboru ČSOT 

Schválil: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.