Přítomni-připojeni: Běhounek, Dupal, Frič, Gallo, Havlas, Chomiak, Kacerovský, Krbec, Kubát, Mach,
Medek, Musil, Repko, Tomáš, Tuček, Balík, Bartoníček, Galek, Pavelka, Strejc
Omluveni: Pilný, Landor, Šponer, Trč
Program jednání:
V navrženém programu byl doplněn bod 14. Informace z jednání Akreditační komise a bod 15. bylo Různé.

 1. Zahájení, kontrola zápisu z jednání 4.11.2021 – Repko, Běhounek – nebyly vzneseny žádné
  připomínky
 2. Schválení programu – Běhounek – doplněný program byl schválen
 3. XXV. Národní kongres ČSOT Praha – Bartoníček, Gallo, Kacerovský – připravován program,
  jednání středa odpoledne, čtvrtek, pátek ,organizace standardní zajištěna, přednášky poslat prof.
  Bartoníčkovi, tradiční akce Schůze s primáři ,jednání výboru, předání Zahradníčkovi a Chlumského
  ceny a předání čestných členství jsou připravovány
  V této souvislosti prosíme všechny o zaslání návrhů na Chlumského cenu do 28.2.2022 a rovněž návrhů
  na čestná členství do stejného data 28.2.2022 k rukám sekretáře –hlasování posléze bude online aby
  na příštím výboru byly obě nominace uzavřeny
 4. Návrh na další vzdělávání mladých ortopedů – Repko, Havlas – byly probrány všechny aktivity
  které jsou plánovány, bude upravena i informační platforma na webu společnosti, akce běží
 5. Informace o kódech ruky z jednání na MZ 2.12.2021 –Dupal, Havlas – kódy schváleny, měly by být
  zařazeny od roku 2023. Otevřena otázka práce na úpravách kódů dětské ortopedie –výbor ustavil
  pracovní skupinu ve složení prof. Chomiak, prof. Gallo, prof. Havlas, Dupal tak aby práce byly uzavřeny
  s cílem mít kódy upraveny nebo vypuštěny do roku 2024 s přihlédnutím k nové verzi DR
 6. ČSOT –stanovy a zápis do rejstříku spolků – prof. Repko informuje o postupu prací, nyní jsou
  v závěrečné fázi aktivity právníků, jakmile bude dořešeno budou návrhy stanov a postupů
  zaslány členům výboru k vyjádření
 7. Sysadoa – závěry z jednání – Medek, Mach, Chomiak – Medek informuje o předání dopisů na MZ
  a o odpovědích ředitelky SÚKL Stohrové a náměstkyně Rognerové a doporučeno postupovat dle
  metodických závěrů MZ a ZP které byly vypracovány především na podkladě stanoviska revmatologů
 8. Delegát ČSOT do ČLK – výbor děkuje za odvedenou práci dosavadnímu delegátu prof. Krbcovi a
  jednomyslně schvaluje navrženého kandidáta prim. Petra Kozáka jako delegáta ČSOT do orgánu ČLK
  – dopis zajistí prof. Repko
 9. Dentální fokusy-jednání se Stomatologickou komorou – Repko informuje o aktivitách stomatologů
  sestavit mezioborovou pracovní skupinu k řešení dentálních fokusů – výbor po diskuzi ustavuje pracovní
  skupinu k zapojení do této činnosti ve složení prof.Repko, prim. Musil, prim. Kubát – bude definovat
  oblasti zájmu ortopedů
 10. Dvectis Double –návrh pomůcky pro bolesti zad – Repko – výbor po rozboru a diskuzi uzavírá, že
  toto není primárně oblast ortopedie a doporučuje odkázat na fyzioterapeuty a jejich společnost –
  odpověď zajistí prof.Repko
 11. Jednání s ČLS-JEP –stav – prof. Havlas předložil dodatek smlouvy, poděkováno za jeho aktivitu a
  vyřešení a návrh dodatku smlouvy byl výborem schválen – definitivní předání ČLS-JEP zajistí prof.
  Repko, prof. Havlas
 12. Noví členové – po on line hlasování byli schváleni noví členové – MUDr. Jan Zeman, MUDr.Pavel
  Korpa, MUDr. Jakub Murcko,MUDr. Michal Baňas,MUDr.Ondrej,Váslav, MUDr.Martin Likavčan, MUDr.
  Tomáš Trnka, MUDr.Jíří Walder, MUDr.Jan Mařík
 13. Problematika muskuloskeletálního ultrazvuku – po diskuzi doporučeno projednat problematiku
  s předsedou sekce muskuloskeletálního UZV MUDr.Novotným – zajistí prof.Repko
 14. Informace z jednání Akreditační komise – Gallo,Havlas – a/ bylo schváleno 7 žádostí o udělení
  akreditace vzdělávání
  b/ dohodnuta a schválena formulace úpravy novelizace VP ortopedie a traumatologie pohybového
  ústrojí
  c/ ve novelizované vyhlášce o VP vypadla od 1.2.2022 povinnost k atestaci z ortopedie předkládat
  atestační práci ,týká se zařazených zájemců od 1.2.2022,ostatní podle vzdělávacích programů 2005-
  2019 práci předkládají povinně
  d/ schváleny kompetence po absolvování kmene
 15. Různé – informace o jednání s ředitelkou Knorovou nad kódy vyšetření dětských kyčlí – nominováni
  Medek, prof. Repko, prof. Chomiak, Běhounek – termín a organizační zajištění domluví Běhounek

Příští schůze výboru ČSOT se uskuteční 19.4.2022 v 15.30 hod. Místo a způsob budou upřesněny.

Zapsal: MUDr. Jiří Běhounek

Ověřil: prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D