Úvodní slovo nového předsedy ČSOT.

Vážené členky, vážení členové ČSOT,

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

dovolte mi, abych vás jako nastupující předseda naší společnosti pozdravil a popřál vám v novém roce pevné zdraví, dostatek energie i tu nezbytnou špetku štěstí. Rád bych dále poděkoval profesoru Repkovi, organizačnímu sekretáři doktoru Běhounkovi a celému výboru za vedení společnosti v uplynulém období. S hrdostí mohu konstatovat, že je na co navazovat. Zároveň je třeba si přiznat, že jsou před námi některé nedořešené problémy i nové výzvy, na něž bude nutné včas a kvalifikovaně reagovat. Za všechny zmíním podíl ortopedických pracovišť na zajištění kontinuální péče o pacienty s poraněním pohybového aparátu. Je mi jasné, že na řadě míst je složité poskytovat kvalitní traumatologickou službu s omezenou podporou, nedostatečnými kapacitními možnostmi, což se týká nejen počtu lékařů, ale i přidělených sálokapacit, někdy i vybavení apod. Podle mého názoru se však budeme muset k této otázce aktivně postavit, protože traumatologie je nedílnou součástí našeho oboru.

Vize

ČSOT se blíží ke stému výročí existence (podle údajů z Historie československé, české a slovenské ortopedie proběhla první valná hromada 2.2.1925). Nemíním zde bilancovat, to nechám povolanějším a na příhodnější čas. Chtěl bych se však pokusit o předložení vize, resp. zamyslet se nad tím, jakým směrem bychom se měli dále ubírat. Tím nejdůležitějším úkolem ČSOT by měla být soustavná a kontinuální péče o náš obor: jednak o jeho vnitřní obsah, zde mám na mysli především systém vzdělávání, tvorbu doporučených postupů, usilování o vysokou odbornou úroveň, organizační kulturu, funkčnost regulačních a očistných mechanismů apod. Druhou hlavní náplní by mělo být hájení zájmů ČSOT směrem navenek, čímž by měly být zajištěny důstojné a rovné podmínky pro vykonávání praxe v našem oboru v ČR. Zde bych vyzdvihl účast na tvorbě nového sazebníku a DRG, zastupování v dohadovacích jednáních s pojišťovnami, Ministerstvem zdravotnictví ČR, spolupráci s dalšími odbornými společnostmi, podpora stáží, výzkumu apod. Věřím totiž, že chceme být nejen odborně a sociálně sebevědomou, ale i otevřenou a spolehlivou společností, která ovšem nezavírá oči před problémy a nedostatky.

Uskutečnění vize

Základní podmínkou k realizaci výše uvedené vize je aktivita členů. Je zřejmé, že jedině silná a dobře fungující odborná společnost může účinně hájit zájmy svých členů. Zde je namístě si však přiznat, že „provoz“ naší společnosti zajišťuje pouze malá skupina aktivních členů. Nebojte se, nejsem naivní, abych si myslel, že v nějaké jiné odborné společnosti je tomu jinak, ale … podle tzv. Paretova pravidla by se měl počet aktivních členů blížit 20 %. U nás jde o mnohem menší skupinu. To může do budoucna představovat riziko, které sahá od omezení vyplývajících ze „skupinového chování a myšlení“, přes nedodržení termínů, nepříliš kvalitní zpracování úkolů, až po jevy jako jsou přetížení či vyhoření. V posledních letech jsme přitom zváni k jednání o DRG, kultivaci sazebníku a dalším – podle mého názoru – významným tématům, a přitom často nemáme ani šanci se poradit do hloubky, nestíháme termíny a významné příležitosti nám tak unikají. V této souvislosti mi nezbývá, než se na vás obrátit s prosbou, abyste nominovali šikovné lidi do poradních skupin ČSOT, jejichž seznam naleznete na stránkách společnosti. V dnešní době není počet členů v těchto poradních orgánech omezen, sociální sítě nám dovolují, abychom efektivně pracovali jak ve větších, tak menších spolupracujících skupinách. Pokud bude mít kdokoliv zájem posílit kteroukoliv skupinu a pomoci tak ČSOT, nechť se přihlásí u organizačního sekretáře společnosti dr. Běhounka, st.

Komunikační styl

Základem vzájemné důvěry a spolupráce je maximální otevřenost a skládání účtů. Naše společnost je velmi heterogenní nejen ve smyslu pracovního zařazení, ale i motivací a zájmů. Moderní komunikační styl umožňuje „on-line“ distribuci informací, lepší akceschopnost, ale i šíření atmosféry vzájemnosti, spolupráce a porozumění. Hodně jsem si v minulosti sliboval od internetových stránek. Musím však sebekriticky konstatovat, že jejich současná podoba je dosti statická. Proto jsme ještě za předchozího vedení vytvořili tým, který by měl naše stránky kultivovat. Současně hledáme další platformu, která by zlepšila komunikaci uvnitř společnosti i směrem navenek. Doba, v níž žijeme je hektická. Nabízí příležitosti a my je musíme umět využívat. Vytvořit technologické podmínky pro šíření informací však stačit nebude. Musíme především kultivovat ČSOT. Budu velmi vděčný za vaše podněty, zkušenosti s „fungováním“ ČSOT a návrhy na zlepšení. Bez otevřenosti a kritické výměny názorů se neposuneme. Vážené členky, vážení členové ČSOT, je mi jasné, že na tak malém formátu jsem zdaleka nevyčerpal všechny důležité aspekty života naší společnosti. V rozhovorech s vámi proto budu, pokračovat kontinuálně po celé funkční období. Než se rozloučím, chci všem poděkovat za každodenní práci, kterou přispíváte k pozitivnímu vnímání našeho oboru a ČSOT v České republice i zahraničí. Těším se na spolupráci Jiří Gallo