• Rubriky příspěvkuNezařazené

In memoriam doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.

          S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 20.3. 2024 nečekaně opustil emeritní přednosta ortopedické kliniky doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.

          Narodil se 21.7.1944 v Táboře. Po maturitě studoval na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Již jako student medicíny se zajímal o ortopedii a docházel na ortopedickou kliniku, tehdy vedenou prof. Vavrdou. Po promoci nastoupil v roce 1968 na kliniku jako začínající lékař a postupně úspěšně absolvoval I. a II. atestaci v oboru. Výsledkem jeho vědecké práce bylo přiznání titulu kandidáta věd v roce 1982, v roce 1989 pak byl po obhájení habilitační práce jmenován docentem.

          Vědecká práce byla zaměřena zejména na problematiku imunologie osteomyelitidy a terapii septických pakloubů, jejichž léčba probíhala na ve své době unikátním oddělení septické ortopedie. Nelze opomenout ani jeho zájem o prolongace dlouhých kostí pomocí Ilizarovova aparátu, který navázal na jeho návštěvu v sibiřském Kurganu.

          Přednostou ortopedické kliniky FN a LF UK v Hradci Králové byl jmenován v roce 1990 a vedl ji do roku 2009. Projevem jeho snahy o budování komplexního ortopedického pracoviště se stala pravidelně pořádaná ortopedická sympozia s pravidelnou účastí českých a zahraničních ortopedů. Vedle odborného programu vždy kladl důraz na společenský charakter těchto akcí. V roce 1998 se mu podařilo po rozsáhlé rekonstrukci rozběhnout dva moderně vybavené operační sály, což bylo předpokladem pro rozvoj endoprotetiky.

          Také pedagogická aktivita pana docenta byla bohatá. Bez přehánění do posledních dní svého života se věnoval medikům. S jistotou lze říci, že doc. Karpaš ovlivnil každého lékaře na klinice. Formálně dosáhli jeho žáci jedné profesury, jedné habilitace a pěti titulů Ph.D.

          V docentu Karpašovi ztrácí obor ortopedie a traumatologie významnou osobnost.

                                                                                                           Prof. MUDr. Pavel. Šponer, Ph.D.

                                                                                             Ortopedická klinika LF UK a FN v Hradci Králové