Program: 1/zahájení 2/slovo předsedy 3/Informace o přípravě stanov a členské schůze 19.5.2022
4/podněty primářů 5/diskuze a závěr
Přítomni: členové výboru dle prezenční listiny z jednání výboru a 43 primářů pracovišť

1.Zahájení – Běhounek

2.Slovo předsedy – prof.Repko krátce popsal činnost výboru, výsledky jednání a práce, jednání se ZP
o kódech 66031 a 09555 a přípravě nových stanov

3. Příprava nových stanov a členské schůze 19.5.2022- Běhounek informoval o krocích které bylo
nutno provést z důvodu registrace ČSOT u rejstříkového soudu na základě platnosti zákona o
spolcích,o vyplývajících povinnostech při volbách orgánů a nutnosti upravit stanovy v souhlasu
s požadavky doby – možnost on line jednání a hlasování, prodloužení volební doby výboru a
předsedy,sladění termínu činnosti výboru a předsedy do jednoho termínu atd. Stanovy byly a jsou
umístěny na www.csot.cz
Členská schůze schválena

4. Podněty primářů – zazněla informace o snaze o sjednocení balíčkových cen různých ZP – dopis na
MZ zatím bez reakce a široká diskuze nad problematikou podílu ortopedů na řešení traumat
pohybového ústrojí, vzdělávání v této oblasti, zájem o to že ortopedie bude základní obor pro
nadstavbu pro traumatologii, podněty pro jednání pracovní skupiny ČSOT pro jednání se Společností
úrazpvé chirurgie a Českou chirurgickou společností – složení Repko,Havlas,Džupa,Bartoníček

5. Diskuze a závěr

Zapsal:
MUDr. Jiří Běhounek st.

Schválil
prof. MUDr.Martin Repko PhD.