Zápis

ze schůze výboru ČSOT konané dne 14.5.2024 ve 14.30 h.

v Parkhotelu Průhonice

Přítomni: MUDr. Běhounek; MUDr. Dupal; prof. Gallo; prof. Havlas; prof. Chomiak; MUDr. Kacerovský; prof. Krbec; MUDr. Kubát; MUDr. Medek; MUDr. Musil; doc. Pilný; doc. Tomáš; prof. Bartoníček; MUDr. Balík; doc. Douša; MUDr. Galek; prof. Matějka; prof. Pokorný

Omluveni: MUDr. Frič, MUDr. Procházka; prof. Repko; doc. Tuček; prof. Landor, MUDr. Strejc; prof. Šponer, prof. Dušek

 1. Zahájení, kontrola zápisu, schválení programu – prof. Gallo přivítal přítomné, konstatoval že k zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny připomínky a navrhl program jednání, který byl jednomyslně schválen.
 1. Vystoupení prof.Duška – dr. Běhounek omluvil prof. Duška a prof. Gallo poté stručně odprezentoval příspěvky, které zaslal na výbor (součást příloh). K tématu národního registru kloubních náhrad (NRKN) bylo v následující diskuzi konstatováno, že stále nebyly nastaveny základní atributy, přestože prof. Krbec odeslal prof. Duškovi vzorové výstupy kvalitních evropských registrů (součást příloh). Je nutné také otevřít debatu se SUKLem o čárových kódech jednotlivých implantátů (předseda; komise pro endoprotetiku). Především však výbor upozorňuje všechny poskytovatele na povinnost zadávat údaje o operacích kloubních náhrad do NRKN (bude zdůrazněno na primářské schůzi). Prof. Dušek potvrdil své vystoupení na letošním národním kongresu ČSOT dne 13.6.2024 (viz program kongresu).
 1. Informace z jednání s pojišťovnami, připomínky k vyhlášce 134/1998 Sb. – prof. Havlas shrnul podstatné informace z jednání o úhradové vyhlášce (schválené, resp. připravované kódy). Dále informoval o pilotním projektu VZP „Platba za vyléčení“ (Bundled payments) v segmentu kloubních náhrad, do něhož má vstoupit 5 vytipovaných nemocnic. V principu jde o to, že VZP uhradí naráz péči za celou operaci, vč. RHB, pokud si však takto uhrazený kloub vynutí nějakou další operaci (infekce, luxace, periprotetická fraktura atp.),  VZP všechny ostatní operace spojené s konkrétním účtem v následujících dvou letech neuhradí, resp. při operaci na jiném pracovišti bude muset nemocnice „platbu za vyléčení“ VZP vrátit. V následující diskuzi se ukázalo, že výbor je vůči implementaci tohoto úhradového mechanismu skeptický, takto bude možné řešit pouze nekomplikované indikace v zařízeních, která mají vlastní rehabilitaci. Není vhodný pro složité operace, resp. u rizikových pacientů. Kromě toho představuje i zvýšenou administrativní zátěž. Výbor vzal sdělení na vědomí.
 1. Informace z jednání o jednodenní chirurgii – dr. Dupal informoval o situaci v segmentu JPL, prof. Havlas doplnil, že kódy pro JPL nebude možné provádět na ambulantních zákrokových sálech. Výbor pověřil MUDr. Pavla Dupala zastupováním ČSOT v organizacích sdružujících poskytovatele JPL, vyhradil si však právo na samostatný postup v konkrétních případech.  
 1. Informace ze schůzky 23.4.2024 k vzdělávání v traumatologii – prof. Bartoníček informoval výbor o proběhlé schůzce, přičemž zdůraznil, že vzdělávání v traumatologii je zcela nezbytnou součástí přípravy v našem oboru a musíme ji posilovat nejen v předatestační přípravě, ale i formou nástavbového vzdělávacího programu, který bychom nabízeli zejména chirurgům, kteří se traumatologii pohybového aparátu věnují. Doc. Douša doplnil informaci o trauma management, který doporučil implementovat do našeho vzdělávacího programu. Výbor to odsouhlasil a požádal současně komisi pro traumatologii pohybového aparátu, aby dokončila formální přípravu nového vzdělávacího nástavbového oboru. Dále pověřil traumatologickou komisi, aby kultivovala postup pro případné jednání s ČSUCH a ČCHS. Je zřejmé, že se musíme účastnit debat o traumatologii pohybového aparátu, protože jde o nedílnou součást našeho oboru. Současně je zřejmé, že žádná odbornost v naší zemi nezvládne poskytovat soustavně kvalitní trauma službu v režimu 24/7. Na nadcházejícím národním kongresu otevře výbor toto téma i na schůzi primářů.
 1. Vzdělávání v oboru – informace z AK, KOR a SOR – prof. Havlas informoval o rušení povinných základních kurzů, o zkušenostech z výjezdní kontroly v Třinci, resp. Karviná-Ráj. Prof. Gallo informoval o nadcházející schůzce SOR na národním kongresu, kde by měly být projednány termíny atestací v roce 2025.  
 1. XXVII.NK ČSOT – prof. Krbec a dr. Kacerovský sdělili výboru, že program národního kongresu je hotový; prof. Krbec poskytl detaily ke schůzi výboru, primářů, předávání čestných členství. Pozvánku českým oceněným zašle prof. Krbec, event. v součinnosti s předsedou společnosti.  
 1. Zahradníčkova cena za rok 2023 – prof. Krbec informoval o průběhu hlasování a nominaci komise. Výbor udělení ceny i pořadí dalších prací potvrdil. Cena bude předána na nadcházejícím národním kongresu.
 1. Chlumského cena – protože sekretář neobdržel žádný návrh na udělení ceny za publikaci z roku 2023, výbor rozhodl, že cena nebude udělena.
 1. Zásady účelné hemoterapie –  prof. Gallo poděkoval doc. Tučkovi za práci ve skupině, která materiál připravila a tlumočil doporučení doc. Tučka k aktuální verzi. Výbor vzal informaci na vědomí a doporučil „Zásady účelné hemoterapie“ publikovat také na stránkách ČSOT.
 1. Připomínkování vyhlášky o zdravotnické dokumentaci –  dr. Běhounek konstatoval, že jsme na MZ a ČLS-JEP odeslali dvě připomínky. Pokud však bude vyhláška přijata bez korekce, zvýší se dále administrativní zátěž zdravotnických pracovníků.
 1. Noví členové – MUDr. Jakub Chyňava, MUDr. Roman Křupka, MUDr. Martin Cejpek, MUDr.Karel Brát, MUDr. Rudolf Škrabal, MUDr. Jakub Vodička, MUDr. Peter Porubský, MUDr. Jan Laitl, MUDr. Milan Piatkovský, MUDr. Ivo Kofránek – výbor jmenované schválil.
 1. Různé:
 1. Výbor schvaluje záštitu nad akcí „Degenerative Shoulder Sympozium – Ostrava 2025“ v termínu 10.-11.4.2025 organizovanou MUDr. Boglevským.
 2. Výbor souhlasí s podpůrným stanoviskem pro obor Klinická antropologie a jeho zařazením do seznamu nelékařských specializací.
 3. Výbor vyslechl informaci šéfredaktora časopisu ACTA prof. Krbce o aktuální situaci časopisu, počtu zasílaných prací, napjaté ekonomice a odsouhlasil platbu za uveřejnění článku bez dedikace grantovému projektu ve výši 250 EU /5000/ Kč (hlasování: pro 10 členů výboru, dva se zdrželi). Dosavadní platba za článek s dedikací zůstává. Výbor dále odsouhlasil na návrh šéfredaktora měsíční odměnu paní Hanákové ve výši 11 000 Kč. V následující diskusi pak vysvětlil, proč v časopise v posledních letech narůstá počet zahraničních prací: hlavním důvodem je nízká publikační aktivita členů ČSOT, což souvisí do značné míry s nízkým IF našeho časopisu. Za této situace nám nezbývá než apelovat na naše autory, aby se o svůj časopis začali aktivně zajímat a přispěli k navýšení jeho úrovně. Současně by měla proběhnout věcná debata o koncepci a dalším řízení časopisu se zaměřením do budoucnosti (odpovídá prof. Krbec a prof. Gallo).  
 4. Dr. Kacerovský připomněl závazek výboru ve věci 100. výročí vzniku ČSOT. Pracovní skupina byla odsouhlasena již dříve, prof. Bartoníček svolá v nejbližší době schůzku, na níž by měl vzniknout harmonogram.  
 5. Prof. Matějka informoval výbor o požadavku ve věci vykazování oboustranné implantace TEP kyčlí, kolen. Výbor požádal prof. Havlase a jeho komisi, aby zahájili příslušné kroky. 

Příští schůze výboru ČSOT se koná v úterý 24.9.2024 ve 14.30 v Parkhotelu Průhonice.

Zapsal:                       Ověřil:

Prim. MUDr. Jiří Běhounek, v. r.     Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., v. r.

         Sekretář výboru                           Předseda ČSOT