1.Zahájení – prof. Gallo přivítal přítomné a vyjádřil radost nad hojnou účastí. Velmi stručně představil koncepci práce výboru a požádal přítomné o spolupráci.

2.Informace z jednání s ministrem zdravotnictví –dne 18.4.2023proběhla schůzka mezi zástupci výboru ČSOT a ministrem zdravotnictví a jeho týmem, resp. zástupcem VZP. Mezi projednávanými tématy byly centrová péče, jednodenní péče lůžková, DRG, sazebníky, úhradová strategie … vzdělávání. Podrobný zápis z jednání je na stránkách ČSOT.

3.Vzdělávání, kurzy praktických dovedností, záměry AK na úpravu vzdělávacího programu –prof. Havlas informuje primáře o získané dotaci pro vzdělávání v traumatologii pohybového ústrojí. Záměrem MZ je zajistit kontinuální přípravu pro všechny lékaře, kteří se této péči věnují (tj. ortopedi, traumatologové i chirurgové). Dělení dotace má probíhat ve shodě s ČSUCh a pod patronací AZV. Dále informuje o záměrech akreditační komise na úpravu našeho vzdělávacího programu (např. zařazení dvou povinných kurzů praktických dovedností anebo jednoho kurzu a AO basic atd.).

4.Pojišťovny – dr.Dupal informuje o aktuálním stavu v oblasti úhrad, o připomínkování vyhlášky MZ ČR 134/1998 seznam zdrav. výkonů; dále se věnuje oblasti jednodenní péče – v této souvislosti doporučuje, aby si zřizovatelé podali žádost na krajské úřady, aby mohli tuto péči poskytovat. Prof. Havlas referuje o aktuálně projednávaných návrzích nových kódů (osteotomie v oblasti kolena, navigace, robotika v TEP atd.).

5.Internetové stránky – dr. Galek prezentuje analýzu současných stránek ČSOT a předkládá návrh vlastního řešení, které podpořil výbor ČSOT. Inovované stránky by se mohly objevit letos na podzim.

6. Pacientská aplikace „Moje endoprotéza“ – dr. Galek představil novou „pomáhající a komunikační“ platformu, kterou vyvinul ve spolupráci s prof. Gallo a dr. Musilem (jde o soukromý projekt, který nebyl sponzorován ČSOT). Aplikace by měla pacientům sloužit jako zdroj informací, nástroj ke sledování úkolů, kontrol i jako elektronická kartička implantátů. V následující diskuzi se řešila zejména zátěž oddělení, která budou muset zadané operace potvrzovat a doplnit do aplikace specifikaci kloubní náhrady. Prezentace je součástí zápisu.

7.Registr kloubních náhrad – dr. Hach informuje o současném stavu NRKN. V poslední době došlo k poklesu zadávání na cca 54 % v ČR odoperovaných implantátů, což znamená, že řada pracovišť přestala do registru operace zadávat. Upozorňuje v této souvislosti na zákonem danou povinnost reportovat vlastní operace do registru. Implantáty je možné do registru vkládat i zpětně, takže prosí primáře, aby tak učinili. V následující debatě se otevřela otázka „automatického“ zadávání implantátů do registru cestou NIS, čteček čárových kódů apod. To v současné době není možné. Dr. Hach také informoval o úsilí UZIS vybudovat nový registr, který by už splňoval parametry moderního registru kloubních náhrad, včetně uživatelsky hodnotných výstupů.

8.Elektronická žádanka na vyšetření dentálních fokusů – doc. Barták představil novou elektronickou žádanku na zubní vyšetření před TEP s kategorizací pacientů do tří skupin (vysoké, střední a nízké riziko), uvedením termínu operace, případně i možnosti výkon odložit, aby měli zubaři dost času chrup ošetřit bez nutnosti extrakce zubů (fokusy.cz přes google nebo jiný vyhledávač). Výbor ČSOT už spolupráci s Českou stomatologickou komorou podpořil. Žádanku je možné implementovat do příslušných NIS. V následující diskuzi doc. Barták vysvětlil, že žádanka je výsledkem kompromisu a zcela jistě je ve prospěch našich pacientů, přitom její vyplnění zabere minimum času.

9.Vypisování lázeňských návrhů – dr. Medek informuje o schůzce ambulantních specialistů s praktickými lékaři a pojišťovnami; podle jeho rozkladu bychom měli k návrhu přiložit pouze naši zprávu s doporučením lázeňské terapie, podobně by měl postupovat i praktický lékař a s těmito zprávami by se návrh podával na pojišťovnu.

Zapsal: MUDr. Běhounek Jiří, st.

Schválil: prof. MUDr. Jiří Gallo Ph.D.