Přítomni: Běhounek, Dupal, Frič, Gallo, Havlas, Chomiak, Kacerovský, Kubát, Mach, Medek, Musil,
Repko, Tomáš, Balík, Bartoníček, Galek
Omluveni: Krbec, Pilný, Tuček, Landor, Pavelka, Strejc, Šponer, Trč
Host: Štulík

 1. Zahájení, kontrola zápisu – zahájení provedl prof. Repko,k zápisu z jednání výboru ČSOT
  z 20.9.2021 nebyly vzneseny připomínky
 2. Schválení programu – navržený program byl doplněn o bod 15. Informace prof. Štulíka
  o vzdělávacím programu nástavbového oboru Spondylochirurgie a v bodě 14. Různé o reakce členů
  výboru. Informace prof. Štulíka o vzdělávacím programu nástavbového oboru Spondylochirugie
  Výbor ČSOT plně podporuje znění vzdělávání nástavbového oboru Spondylochirurgie, tak jak byl
  předložen v roce 2018 a na výboru ČSOT. Výbor vznesl zásadní připomínku ke znění podkladu v tom,
  že nesouhlasí se zařazením Traumatologie jako oboru na který by nástavbový obor Spondylochirurgie
  měl navazovat. Důvodem je ,že Traumatologie není základním oborem o obor Ortopedie
  a traumatologie pohybového ústrojí plně pokrývá tuto oblast vzdělávání
 3. XXV. Národní kongres ČSOT – garanti kongresu prof. Bartoníček, prof. Gallo a Kacerovský předložili
  navrhovaná témata kongresu i organizační zajištění. Termín konání 18.5.-20.5.2022 Clarion Congress
  Hotel Prague,Praha9-Vysočany
 4. Kurz Mladých ortopedů 20.-21.9.2021 – MUNI Brno – prof. Repko přednesl informaci o velmi
  úspěšné akci kurzu ve výukovém centru univerzity s pracemi na kadaverech – denní účast plně využita
  – 40 účastníků po oba dny- hodnoceno vysoce – výbor navrhl zvážit pokračování akcí ,možnosti dalších
  podpor vzdělávání mladých ortopedů proberou prof. Repko a prof. Havlas a předloží na příštím výboru.
 5. Jednání o kódech chirurgie ruky – jednání na MZ se uskutečnilo 4.11.2021 za účasti Dupal,
  prim. Fibír – výbor děkuje za velmi aktivní přístup prim. Fibírovi – kódy byly přijaty, nyní bude jednání
  schvalovací na MZ 2.12.2021 v případě potřeby budeme vyzváni k účasti – případně zajistí prof. Havlas,
  Dupal
 6. Kategorizace ZUM – Běhounek informuje o průběhu jednání o kategorizaci ZUM jak na MZ,VZP
  tak i s Czech Med – jednání neuzavřena pokračují, výbor ČSOT jednoznačně trvá na postupech, které
  nebudou negativně ovlivňovat možnosti inovací materiálů pro naše pacienty
 7. Situace ve vzdělávání
  a/ otázky u atestací – doc. Pavelka informuje o schválení ortopedických atestačních otázek KOR a jejich
  předání na MZ – časový horizont řešení vidí do konce roku 2021
  b/uznání praxe během Covid – novela vyhlášky 397/202 Sb. zatím nebyla předložena – uznání je na
  úvaze a přístupu školitele!! ČSOT trvá na maximálně 6.měsících
  c/ nástavbové obory – Běhounek informuje o jednání novelizace vyhlášky 152/2018 Sb. a výbor
  jednoznačně trvá na zařazení nástavbového oboru Ortopedická protetika a možnost zařazení paliativní
  medicína jako další nástavby na ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí
 8. ČSOT-zápis do rejstříku spolků – po dohodě prof. Repko a Běhounek bude po jednání s právníky
  předložen návrh na řešení otázky stanov, postupů na členských schůzích, možnosti hlasování per rollam
  atd. Další jednání na výboru v únoru.
 9. Operační kurzy 2022 – připravovány za schválených podmínek
 10. Žádost o zřízení ortopedického oddělení Šternberk – Výbor ČSOT na základě žádosti Nemocnice
  Šternberk a zprávě prof. Repko ČSOT nemá jako odborná společnost námitek k zahájení provozu
  ortopedického oddělení při splnění podmínek daných vyhláškou 99/2012 Sb. a dalších právních
  předpisů, jakož i při zajištění kvalitního systému specializačního vzdělávání –vyřídí prof. Repko
 11. SYSADOA – informace Medek, přílohou zápisu je stanovisko SÚKL které kolega Medek obdržel
  Kys. hyalurová – výbor probral otázky zařazení preparátů elastoviskósních roztoků do kategorizačního
  stromu ZP a vytvoření nové skupiny preparátů kys. hyalurové jako zdravotnického prostředku s tím, že
  se shodl jednomyslně na znění podmínek průkazu postižení stupně arthrozy pro potřeby preskripce elastoviskozních roztoků bez metody sonografie. Po diskuzi navrženo znění, které zpracuje Medek, Mach, prof. Chomiak a bude předáno na MZ prof. Benešovi a bude přílohou zápisu.
 12. Delegát za ČSOT do ČLK – prof. Repko a prof. Gallo vedou jednání s ČLK – návrh řešení bude
  předložen na příštím výboru ČSOT
 13. Noví členové – MUDr. Jelínek Jakub, MUDr. Debnar Martin, MUDr. Cihlář Jaromír, MUDr. Hruška
  David
 14. Různé
  a/ připomínka k informacím k Registru TEP – zajisti informování Hach, Lošťák kteří nás v současné době
  zastupují – Běhounek
  b/ výbor souhlasí s ustavení pracovní skupiny k přepracování kódů dětské ortopedie ve složení prof.
  Chomiak, Prof. Havlas, Kolman, Dupal –skupina připraví návrhy k jednání
  c/ stanovisko k materiálu „rostoucí hřeby“ – materiál připraví prof. Chomiak a doc. Tomáš a předloží
  jej k spolupodpisu prof. Repkovi
  d/ výbor prosím prof. Havlase k jednání s prof. Svačinou ohledně informování a vazeb na ČLS-JEP –
  kontaktní osobou by byl Běhounek za ČSOT
  e/ prof. Chomiak informuje o VŘ na přednostu Ortop. kliniky Hradec Králové – komise vybrala
  doc. Šponera
  Příští schůze výboru se uskuteční dne 1.2.2022 v 15.30. Forma a místo dle aktuálního
  epidemiologického stavu.

Zapsal: MUDr. Jiří Běhounek

Ověřil: prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D