Svolavatel: Prof.MUDr.Martin Repko Ph.D.předseda výboru a výbor ČSOT
Konáno: dne 19.5.2022 v sále Meridian Clarion Congress hotelu,Freyova ulice,Praha 9-Vysočany
v době do 16.15 do 16.55 hod.
Svolavatel ustavil mandátovou a komisi návrhovou komisi která ověřila usnášeníschopnost .Schůze je
usnášeníschopná
Svolavatel zahájil jako předsedající zasedání členské schůze a navrhl jako předsedu zasedání prof.
MUDr. M. Repka PhD a zapisovatele MUDr.Jiřího Běhounka st.
Navržený program schůze: 1.Zahájení, schválení programu 2.Volba mandátové a návrhové komise
3.Zpráva předsedy společnosti 4.Zpráva pokladníka 5.Zpráva předsedy revizní komise 6.Zpráva
vedoucího redaktora ACHOT 7.Schválení nové verze stanov 8.Vyhlášení voleb 1.Místopředsedy a
budoucího předsedy ČSOT a voleb výboru – nominační termín 9.Diskuze 10.Přijetí usnesení 11.Závěr
1.Zahájení,schválení programu – po zahájení prof.MUDr.Martinem Repkem Ph.D. byl návrh programu
schválen
2.Volba mandátové a návrhové komise – schůze volí komisi ve složení MUDr. Dupal,
prof.MUDr.Jiří Chomiak CsC, MUDr.Běhounek ml.
3.Zpráva předsedy společnosti – předseda prof.MUDr.Martin Repko Ph.D. stručně okomentoval úkoly
které společnost a výbor jednak splnili,jednak na nich pracují a další připravují
4.Zpráva pokladníka – MUDr.Vladimír Frič CsC. přednesl zprávu o stavu financí – Společnost má za rok
2021 zisk ve výši 453 735,81 Kč
5.Zpráva předsedy revizní komise – MUDr.Jan Balík konstatoval že kontrolou účtů nebylo shledáno
pochybení a komise neobdržela žádný podnět k řešení
6.Zpráva vedoucího redaktora –prof. MUDr.Martin Krbec CsC. vedoucí redaktor ACTA přednesl
zprávu o časopisu
7.Schválení nové verze stanov – sekretář ČSOT MUDr. Jiří Běhounek st. předložil návrh nových stanov
– stanovy byly jednomyslně přítomnými schváleny
8.Vyhlášení voleb l. místopředsedy ČSOT a členů výboru – výbor vyhlásil nominační termín k volbám
na 30.6.2022 a schůze jej schválila
9.Diskuze – bez vystoupení
10.Přijetí usnesení – viz níže
11.Závěr – předsedající ukončil jednání schůze v 16.55 hod
Usnesení z jednání členské schůze ČSOT konané dne 19.5.2022 v sále Meridian Clarion
Congress Hotelu Prague
Členská schůze schválila 1.Návrh programu 2.zvolila mandátovou a návrhovou komisi 3.Vzala na
vědomí zprávu předsedy společnosti 4.Schválila zprávu pokladníka 5.Schválila zprávu předsedy
revizní komise 6.Vzala na vědomí zprávu o časopisu ACTA 7. Schválila novou verzi stanov 8.
Vyhlásila volby 1.místopředsedy a členů výboru 9.Diskuze – bez vystoupení

Příloha včetně přehledu příjmů a výdajů.