Společnost pro dětskou ortopedii

Zpráva o činnosti Sekce dětské ortopedie při ČSOT

Sekce dětské ortopedie při ČSOT byla založena v roce 2001 v Brně z iniciativy členů Evropské společnosti dětské ortopedie (prof. Dungl, prof. Poul, Dr. Charvát, Dr. Chomiak) s následujícími cíly:

  1. spojit ortopedy České republiky se zájmem o dětskou ortopedii a traumatologii
  2. založit společnost, která by reprezentovala českou dětskou ortopedii na mezinárodním poli, konkrétně na půdě EPOS a POSNA a přidružených společností
  3. hlavní úlohou společnosti je púsobit jako vědecká platforma pro všechny zájemce o dětskou ortopedii na základě moderních poznatků a stimulovat především mladé lékaře o zájem v dětské ortopedii.

 

V současnosti je v republice 55 aktivních členů, kteří se pravidelně podílejí na práci sekce. Členem sekce může být každý zájemce o dětskou ortopedii z členské základny ČSOT, členství v sekci je bezplatné.

Struktura sekce není komplikovaná. Předsedou společnosti je lékař, zvolený na výroční členské schůzi na dobu dvou let. Úlohou předsedy je vystupovat jako reprezentant sekce na mezinárodních kongresech a informovat členy o kongresech, které proběhly a které jsou plánovány. Dále předseda podává potřebné informace o činnosti sekce přímo výboru ČSOT a informuje členskou základnu sděleními v časopisu Acta Chir. ortop. Traum. Čech.

Je pravidlem, že se členové sekce setkávají jednou za rok na dvoudenní výroční schůzi a to v různých krajích České republiky. Místo je opět zvoleno hlasováním členů na výroční schůzi. Pořadatel schůze poté zajišťuje vědecký i společenský program, většinou první nebo druhý týden v říjnu. Vědecký program je vždy zaměřen na určité téma děstké ortopedie a traumatologie, poté je poskytnut prostor pro sdělení mimo základní téma a ukázku kazuistik. Vědecký program vždy poskytuje dostatečný prostor pro diskusi, která probíhá v přátelském nekonfrontačním duchu. Cílem je předávání zkušeností a nikoliv konfrontace.
V organizační části schůze se potom řeší administrativní záležitosti a problémy dětské ortopedie v širším kontextu.

16. Výroční schůze se konala v severních Čechách pod patronací ortopedického oddělení v Ústí n.L. Příští schůze se bude konat ve dnes 5.-6.10. v Pardubickém kraji na Kunětické hoře pod vedením ortopedického oddělení v Pardubicích.

 

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc
Předseda sekce 2017-2018
Ortopedická klinika 1. LF UK , IPVZ a Nemocnice Na Bulovce, Praha

e.mail: jiri. chomiak@yahoo.com