Datum: 18. 4. 2023, 11:00 – 13:00

Místo: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Přítomni za MZ: prof. Válek, Ing. Rögnerová, JUDr. Policar, prof. Dušek, Dr. Maříková, Mgr. Poláková, RNDr. Pavlík a další

Přítomni za VZP: nám. Bodnár

Přítomni za ČSOT: prof. Gallo, prof. Havlas, prof. Repko, prof. Chomiak, Dr. Běhounek, prim. Musil, Dr. Dupal, prim. Hach

Úvod

Jednání zahájil pan ministr a přítomným vysvětlil, proč zve na společná jednání odborné lékařské společnosti. Českou společnost pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí (ČSOT) pozval ke společnému jednání i se zástupci pojišťoven, protože by rád slyšel názory ortopedů na tvorbu center, jednodenní lůžkovou péči, směřování úhradových mechanismů, vzdělávání i další otázky. Jako prioritu jednání označil otázky jednodenní péče a centrovou léčbu v celém rozsahu – nejen medikace, ale i soustředění výkonů do center. Cílem je zkrátit (snížit objem) hospitalizace a neprodělávat, možná cesta je vytvořit DRG pro JPL a hospitalizované pacienty, protože v současnosti existuje velká divergentnost ve vykazování … Je si vědom úskalí kapacitních možností i vazeb na terén. 

Prof. Gallo nejdříve poděkoval panu ministrovi za pozvání ke společnému jednání a následně moderoval jednání podle předem připraveného a zaslaného návrhu programu:

1. Centra, JPL, DRG

Prof. Gallo nejprve téma uvedl. Nám. Rögnerová vysvětlila strategii MZ a nabídla možnost vyčlenění vybraných výkonů do případového paušálu v rámci tzv. centrové péče, homogenizaci jejich složení … Prof. Havlas sdělil, že ČSOT navrhne k centralizaci péče specializované výkony v oblasti onkologické ortopedie, spondylochirurgie, dětské ortopedie, infekce, případně složité revizní operace. Pan ministr i prof. Havlas vyjádřili shodně obavu, aby se případná centralizace nedotkla některých zavedených poskytovatelů (jak velkých, tak malých) a celý systém spíše nerozkymácela. Bude proto nutné postupovat uvážlivě a promyšleně. Stále jsme také nedostali podklady ze zdravotních pojišťoven a UZIS: prof. Dušek vysvětlil důvody zdržení a přislíbil nápravu, nemocnice by měly data dodat do konce června, analýza proběhne přes prázdniny a na případném zářijovém jednání výboru ČSOT by už vše mohl odprezentovat. 

2. Systém úhrad v JPL 

Prof. Havlas a dr. Dupal zdůraznili potřebu a nutnost sjednotit přístup zdravotních pojišťoven, kdy je v ČR stejný výkon hrazen různě podle konkrétního plátce a často i bez ohledu na skutečné náklady. Nám. Rögnerová vysvětluje úhradovou vyhlášku i chování pojišťoven. Ty na jednání zastupoval pouze nám. Bodnár (dr. Knorová se omluvila), který za VZP deklaroval ochotu k systémové změně, část kroků a úhradových změn je již údajně připravena. Další možností „unifikace“ je společné jednání mezi plátci (tedy SZP) a ministerstvem zdravotnictví. Co se týče úhrad JPL a případné implementace změn do úhradové vyhlášky na rok 2025 bylo nám. Rögnerovou doporučeno projednat seznam výkonů s Mgr. Trochem, který za tuto oblast odpovídá. Postup lze koordinovat také se skupinou dr. Štambery, poradcem ministra zdravotnictví, který bude mít tento segment (JPL) na starost. Plánuje se kulatý stůl, kterého se zástupci ČSOT zúčastní.   

3. Nové technologie v ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí 

Prof. Havlas vysvětlil důvody, které nás vedou k požadavku na zařazení nových kódů do seznamu výkonů, inovace jsou nutné a prospěšné a každý obor musí dbát o svou kultivaci a vývoj. Konkrétně otevřel téma roboticky asistované implantace kloubních náhrad, dvouetážové osteotomie kolena či nových kódů pro výkony v oblasti ortopedie nohy. Pan ministr se ve své reakci věnoval celkové koncepci robotické operativy, upozornil na zavádějící termín „robotické operace“ a vyjádřil svůj názor na poměr přínos/náklady v některých oblastech robotické chirurgie. V našem případě však nejde o klasický robot, ale o různé varianty roboticky asistované implantace TEP kolena či kyčle. Bylo také otevřeno téma zavádění nových implantátů a materiálů. Nám. Bodnár z VZP informoval o dokončení změny v organizační struktuře VZP a zahájení činnosti Odboru pro zařazování materiálů. Zaslání podkladů ČSOT bylo přislíbeno.

4. Sazebník výkonů 

Prof. Havlas informoval o dlouhodobé snaze ČSOT kultivovat sazebník výkonů, který v řadě oblastí neodpovídá současné úrovni poskytování ortopedické péče a nereflektuje současnou materiálovou, technologickou či instrumentační náročnost našich operací. Nám. Rögnerová souhlasí, snahu o kultivaci podporuje, vítá případné další jednání. Nové kódy jsou zatím stále vkládány zavedenou cestou projednání v příslušné pracovní skupině s následným zařazením do úhradových mechanismů. 

Nám. Bodnár na závěr informoval o záměru VZP implementovat do úhrad nový typ plateb, tzv. „bundled payment“ neboli úhradu za vyléčeného/uzdraveného pacienta. Podobné úhradové modely už v některých zemích běží a mají za cíl zlepšit kvalitu poskytované péče a přimět poskytovatele ke spolupráci v zájmu pacienta. 

5. Vzdělávání v oboru 

Prof. Gallo poděkoval jménem ČSOT panu ministrovi za podporu v oblasti kurzů praktických dovedností v oblasti ortopedie, traumatologie a artroskopie cestou NPO. Pan ministr tématu využil k představení nové koncepce vzdělávání lékařů, chce posílit roli IPVZ a zamýšlí zde soustředit kurzy, nástavbové vzdělávání a další činnosti. Spolupráce IPVZ a LF by se měla vylepšit účastí děkanů LF ve vědecké radě IPVZ. Stávající systém podle něj není schopen vyřešit otázku nedostatku lékařů, resp. některých odborností v určitých regionech. Zvažuje proto součinnost se ZP, které tyto otázky také trápí, protože nejsou schopny pro své pojištěnce zajistit určitou péči (PLD, PLDD, stomatologická péče atd.) v určitých lokalitách. Mohl by například vzniknout fond vzdělávání za účasti státu a ZP, který by podporoval nedostatkové obory, nastavoval stimuly, závazky apod. 

Dr. Maříková následně sdělila, že IPVZ se ujme role koordinátora, správce přidělených prostředků. Finanční řešení půjde cestou grantu MPSV a doporučuje společné jednání mezi ČSOT a ČSUCH o konkrétní realizaci.  Prof. Havlas informoval o připravenosti naší pracovní skupiny k jednání a rýsující se dohodě ČSOT s ČSUCH. Současně vyjádřil naději, že bude možné udržet dlouhodobě nastavený systém financování vzdělávání v ortopedii, protože akreditační komise zvažuje zařazení kurzů mezi povinné složky vzdělávacího programu. 

6.  Registry implantátů, NRKN

Prof. Gallo nejprve popsal tristní situaci registru kloubních náhrad, který je prakticky nefunkční, nepřináší, co jsme od registru očekávali a co jiné registry poskytují. Prim. Hach pokračoval v analýze a na jejím základě přednesl návrh na vytvoření zcela nového registru kloubních náhrad, který by využíval dílem informací o implantátech pro SUKL. Prof. Dušek souhlasí s vybudováním nového systému (definují se end-pointy, dohodneme způsob prezentace dat, stojí o propojení registrů s EHR i SUKL), ale současně upozornil, že se nebudeme moci spolehnout na čárové ani QR kódy. Prof. Dušek počítá s tím, že se jeho tým sejde s týmem ČSOT vedeným prim. Hachem a práce na nové koncepci registru by mohly začít během 2 – 3 měsíců.

Prof. Gallo v této souvislosti nadhodil otázku dlouhých čekacích dob na TEPky. Ministerstvo i VZP zvažují využití elektronické registrace čekatelů na TEP a jejich racionální distribuci na pracoviště, kde mají kratší čekací doby (registr volných kapacit). Jsou si vědomi i slabých stránek této strategie. Poskytovatele chtějí stimulovat také tzv. balíčkovou úhradou … můžeme operovat bez omezení. 

7. Věstník MZ 

Pan ministr nabídl ČSOT možnost publikovat elektronicky ve věstníku MZ naše důležité materiály typu doporučených léčebných postupů – detaily je nutné dojednat s JUDr. Policarem. 

8. Elektronizace zdravotnické dokumentace

Prof. Dušek přednesl představu o elektronizaci zdravotnictví v rámci projektu e-Health s požadavky na strukturovanou dokumentaci v souvislosti s přijetím revize MKN-11, která bude v českém překladu brzy k dispozici. MKN-11 bude neprodleně poskytnuta odborným společnostem. 

Na výzvu ministra prof. Dušek stručně referuje o záměru vytvořit „NIKEZ“ (Národní institut kvality péče ve zdravotnictví) – instituce bude sdružovat všechny struktury ve zdravotnictví a bude mít 3 úkoly – vytvořit systém implementace doporučených klinických protokolů, nastavit národní systém kvality služeb a sledovat indikátory kvality, včetně dostupnosti. Součástí systému bude i posílení role akreditačních komisí pro jednotlivé obory, které by měly nejen akreditace přidělovat, ale také ověřovat a garantovat skutečnost. 

Dále informuje, že ministerstvo plánuje k roku 2026 úplnou elektronizaci dokumentace, součástí bude typizovaná propouštěcí/překladová/ambulantní zpráva, předpokládá se spolupráce odborných společností.

Závěr jednání

Prof. Gallo poděkoval panu ministrovi i všem účastníkům za věcné a inspirativní jednání. Pan ministr vyzývá k opakování schůzky za rok. 

Poté je jednání výboru na ministerstvu zdravotnictví ukončeno.