Přítomni: MUDr. Běhounek; MUDr. Dupal; MUDr. Frič; prof. Gallo; prof. Havlas; MUDr. Kacerovský; prof. Krbec; MUDr. Kubát; MUDr. Medek; MUDr. Musil; MUDr. Procházka; prof. Repko; doc. Tomáš; doc. Tuček; MUDr. Balík; prof. Bartoníček; MUDr. Galek; MUDr. Strejc; prof. Šponer

Hosté: prof. Dušek; prof. Pokorný; MUDr. Novotný; MUDr. Hach

 1. Zahájení, kontrola zápisu, schválení programu –prof. Gallo zahájil jednání, zápis z minulého jednání výboru byl bez připomínek, návrh programu byl schválen.
 2. ÚZIS a NRKN –prof. Dušek prezentoval sdělení (součást příloh zápisu), v němž popsal současný stav Národního registru kloubních náhrad. Mimo jiné uvedl, že v ČR je do registru zadáváno pouze 70 % všech implantací TEP. Předložil i seznam pracovišť, která v rozporu s celostátním nařízením implantace kloubních náhrad do registru nezadávají. ÚZIS má data z nemocnic, resp. z registru, který dotují spolupracující pracoviště. Struktura výstupů nevyhovuje, zadávání dat je složité s mnoha nepřesnostmi. Prim. Hach by měl proto za ČSOT stanovit, co nás zajímá a předat tyto požadavky prof. Duškovi (termín: do konce roku). Výbor pozval prof. Duška také na další jednání v únoru. Dále prof. Dušek přislíbil, že vystoupí na Národním kongresu ČSOT v červnu s prezentací výstupů z našeho registru.
 3. Komise pro jednání s pojišťovnami:
  • Kódy UZ vyšetření v ortopedii – tuto část zahájil stručnou prezentací prim. Novotný (součást příloh zápisu). Na základě jednání výboru ČSOT s MZ ČR a ZP zůstane nadále pro ortopedy zachována možnost vykazování v současné době využívaných sdílených kódů pro sonografii (09135, 09137, 09139). Současně byla zahájena práce na přípravě kódů pro sonografii pohybového aparátu ortopedem v rámci odbornosti 606, kterou byl prim. Novotný pověřen za součinnosti dr. Medka, prof. Havlase a dr. Dupala. Termín pro odevzdání návrhu je 14.12.2023. Výbor dále doporučil podání návrhu pouze za naši autorskou odbornost, nikoliv ve spolupráci s jinými obory.
  • Sdílení kódů s chirurgií ruky, plastickou chirurgií – výbor bere na vědomí doporučení doc. Pilného k sdílení kódů se společností pro chirurgii ruky, resp. plastické chirurgie. Kódy 61235, 61237, 61241 by měla mít ortopedie nasdíleny; výbor ČSPCH souhlasí i s 61236.
  • Výbor bere na vědomí sdílení našich kódů s ČCHS (66841) a se stomatochirurg. společností (66127, 66949, 66813, 66833, 66839, 66853, 66841, 66947).
 4. Informace pokladníka – pokladník navrhl převedení části prostředků ČSOT na termínovaný vklad do banky Moneta.
 5. Informace z jednání Akreditační komise (AK) –prof. Havlas referoval o úpravách v našem vzdělávacím programu indukovaných legislativní komisí MZ ČR. Vzdělávací program bude muset znovu projít Vzdělávací radou MZ ČR. Dále výbor informoval o opakovaných žádostech nemocnic Třinec a Karviná Ráj, které požadují akreditaci 2.stupně. AK vyšle na tato pracoviště kontrolní skupinu, která na místě ověří, zda splňují kritéria pro získání akreditace 2.stupně.
 6. Stanovisko ČSOT k provádění implantací TEP na chirurgických, traumatologických pracovištích (součást příloh) –výbor ČSOT zásadně nesouhlasí s prováděním implantací totálních kloubních náhrad kyčle chirurgem anebo traumatologem. Stanovisko bude zaslané ministrovi zdravotnictví, řediteli VZP, předsedovi asociace nemocnic a předsedům chirurgické a úrazové společnosti. V následující diskusi se otevřela i oblast úrazové náhrady ramenního kloubu, jejíž provedení je velmi náročné a měl by ji – stejně jako TEP kyčle – provádět pouze zkušený ortoped.
 7. Internetové stránky, organizační podpora, členská základna – dr. Běhounek seznámil výbor s tím, že smlouvu zatím podepsala pouze společnost OrtoComp s.r.o. Od firmy Forinel by měla přijít v nejbližších dnech. Poté by již nic nemělo bránit spuštění nových internetových stránek a nastavení věcné spolupráce mezi oběma firmami.
 8. Soustavnou ambulantní péčí se ve vztahu k lázeňským indikacím VII/7 a ambulantní péči rozumí minimálně dvě návštěvy u indikujícího ortopeda a jedna absolvovaná fyzioterapie, resp. vyšetření rehabilitačním lékařem.
 9. Noví členové-MUDr. Piatkovský Milan; MUDr. Doubek Tomáš; MUDr. Kršňák Adam
 10. Různé:
  • Souhlasné stanovisko ČSOT k Fibergraft.
  • Souhlasné stanovisko ČSOT k patelární dlaze Patella Suture Plate firmy Arthrex.
  • Předseda informoval výbor o nadcházejícím kongresu EFORT v Hamburgu, dále o žádosti vedení EFORT, aby národní organizace na kongres nominovaly a přihlásily „nejlepší“ přednášku, která by reprezentovala ČSOT. Dále informoval o vyplnění dotazníku EFORTu k náhradám z kobaltu, nadcházejících on-line schůzích s národními zástupci a dalších aktivitách. Z uvedeného je zřejmé, že budeme muset najít národního delegáta, který se této činnosti bude moci věnovat naplno. Nominace zasílejte sekretáři společnosti dr. Běhounkovi.
  • Pozvánka na kongres polské ortopedicko-traumatologické společnosti –prof. Gallo informoval o pozvánce předsedy polské ortopedicko-traumatologické společnosti (POTS), abychom se zúčastnili jejich sjezdu, který by měl proběhnout od 12. do 14. září 2024 v Katowicích. Informaci uveřejníme na stránkách společnosti, kongresu se plánuje zúčastnit prof. Pokorný. Výbor současně schvaluje případné pozvání předsedy POTS na kongres ČSOT do Prahy.
  • Výbor odsouhlasil záštitu ČSOT nad 1. kongresem „Knee preservation“ v Olomouci 4. až 5.dubna 2024 (garant: prof. Gallo).
  • Výbor bere na vědomí žádost dr. Lipšové z Národní referenční laboratoře pro fyziologii a psychofyziologii práce k možnosti spolupráce na podílu pracovní zátěže na ortopedických dg. – pro konkrétní úkol radiální epikondylitidy připadají do úvahy as. Veigl a doc. Pilný; je nutné je však oslovit a současně zjistit podmínky spolupráce (prof.Gallo).
  • Příprava národního kongresu 2024 – čestná členství – prof. Krbec navrhl na čestná členství následující kandidáty: prof. Mateje Cimermana – Slovinsko, dr. med. Axela Gänsslena – Německo, prof. Amala Khuryho – Izrael, doc. MUDr. Tomáše Pavelku, Ph.D. Prof. Gallo navrhl na čestné členství dr. Běhounka, dr. Kofránka a dr. Tótha. Všichni navržení byli výborem odsouhlaseni.
  • Výbor schválil návrh prof. Gallo na odměnu 20 000 Kč pro MUDr. Běhounka za opakované zajištění právních služeb pro potřeby ČSOT.
  • Dr. Medek informoval o tom, že pojišťovny neproplácejí výkony – extirpace ganglia, burza povrchová – doporučuje proto, až se budou stanovovat nové výkony, ponechat v každé skupině vždy nějaký starý kód. Zároveň upozorňuje na stávkovou pohotovost ambulantních specialistů kvůli nevýhodné úhradové vyhlášce.
  • 30.10.2024 – zemřel prim. Messner; prof. Repko napíše nekrolog do našeho časopisu.
  • Dr. Dupal, prof. Havlas se zúčastnili prezentace k DRG – došlo k poklesu vah u TEP v porovnání s minulostí, resp. vůči ostatním oborům – souvisí zřejmě s tím, že posíláme pacienty po TEP méně často na JIP, resp. zkracujeme délku hospitalizace u TEP.
  • Výbor schválil účast doc. Tučka za ČSOT na výběrovém řízení na primáře ortopedie Nemocnice Na Františku v Praze.
  • Příští schůze výboru bude 27.2.2204 ve 14.30 hod. v Parkhotelu Průhonice.

Přílohy: