Přítomni: MUDr. Běhounek; MUDr. Dupal; MUDr. Frič; prof. Gallo; prof. Havlas; MUDr. Kacerovský;
prof. Krbec; MUDr. Kubát; MUDr. Musil; doc. Pilný; MUDr. Procházka; prof. Repko; doc. Tomáš; doc.
Tuček; MUDr. Balík; prof. Bartoníček; MUDr. Galek; doc. Pavelka; MUDr. Strejc; MUDr. Hach
Omluveni: prof. Chomiak; MUDr. Medek; prof. Landor; prof. Šponer; doc. Douša

 1. Zahájení, kontrola zápisu – jednání zahájil prof. Gallo, k zápisu z jednání výboru dne 21.2.2023
  nebyly vzneseny připomínky. Dr. Běhounek požádal o zařazení do bodu „Různé“ Zahradníčkovu a
  Chlumského cenu a čestná členství k předání na XXVI. NK v Brně.
 2. Informace z jednání s ministrem zdravotnictví prof. Válkem 18. 4. 2023 – prof. Gallo ocenil
  přístup pana ministra a informoval výbor o projednávaných tématech. Stručný zápis z jednání bude
  přílohou k zápisu z dnešního jednání.
 3. Poradní komise ČSOT – prof. Gallo poděkoval všem členům ČSOT, kteří přijali nominaci a požádal
  dr. Galeka o prezentaci složení poradních komisí na stránky ČSOT. Dále referoval o dosud řešených
  případech v oblasti páteře, endoprotetiky i ortopedie nohy a vyzdvihl skvělý přístup prof. Krbce, prof.
  Pokorného, doc. Hromádky i členů jejich poradních komisí. Současně požádal o nominace do poradní
  komise pro spolupráci s ČLK, kterou vede primář Kozák (nominace posílejte na dr. Běhounka).
 4. Vzdělávání – informace z jednání SOR – na posledním online jednání SOR byl zvolen předsedou na
  rok 2023 prof. Gallo, který informoval výbor o přípravě vzdělávacího plánu na rok 2024. Kmenové
  zkoušky jsou zcela v gesci fakult a měly by se uskutečnit v březnu, dubnu, resp. v září a říjnu. Atestace
  by měly proběhnout v květnu a červnu, resp. v listopadu a prosinci ještě podle starého rotačního
  klíče. Termíny na rok 2024 zašlou garanti za jednotlivé LF do konce června 2024 prof. Gallo. Od 1. 1.
  2025 začne platit nový rotační klíč, do něhož bude nově zařazena i ostravská LF (informace budou
  postupně umisťovány na stránky společnosti do složky „Vzdělávání“). Následně referoval prof. Havlas
  o podpoře vzdělávacích kurzů ČSOT a ČSÚCH pod hlavičkou IPVZ, kterou schválil ministr zdravotnictví
  před cca 14 dny. Jednání s IPVZ a ČSUCH povedou za ČSOT prof. Havlas a prof. Džupa. Dopis předsedy
  ČSOT už byl odeslán. Ostatní kurzy – především SONO – jsou zatím v jednání.
 5. Jednání s pojišťovnami – prof. Havlas a dr. Dupal informovali o připomínkování novely vyhlášky
  č.134/1998 Sb., kde se objevily nově některé kódy pro ruku, které nasdílíme. Výbor žádá doc.
  Pilného, aby zaslal do 10. 5. 2023 připomínky předsedovi. Kód 66031 už je vyřešený. Nově byly
  navrženy kódy k roboticky asistované implantaci TEP (zde budeme strategii upřesňovat – odpovídá
  prof. Havlas ve spolupráci s doc. Tomášem a prim. Musilem), dvouetážové osteotomii kolena a kódy
  pro operace nohy. Dále prof. Havlas informoval výbor o nabídce asociace vedené dr. Štamberou ke
  společnému postupu při jednání o JPL (Jednodenní péče lůžková). Na společném postupu mají zájem
  ortopedická zařízení provozující JPL, výbor je zatím spíše zdrženlivý, ale pověřil prof. Havlase a dr.
  Dupala, aby prověřili možnosti a navrhli optimální postup. Dále prof. Havlas otevřel požadavek MZ na
  standardizované elektronické ambulantní, překladové i propouštěcí zprávy. Za tím účelem bude
  nutné vytvořit pracovní skupinu složenou z pracovišť členů výboru – každý nominuje jednoho
  zástupce (nominace zasílejte dr. Běhounkovi). Za výstupy odpovídají prof. Havlas a dr. Dupal. Dále
  jsme dostali výzvu k jednání o optimální pooperační rehabilitaci u pacientů s primární TEP kyčlí a
  kolen od VZP (19. 4. 2023), za ČSOT se zúčastní prof. Gallo a prof. Pokorný.
 6. Opakovaná žádost o stanovisko ke zdravotnickému prostředku Dvectis Double – výbor ČSOT
  dospěl po obsáhlé diskusi k rozhodnutí, že se k předložené žádosti nemůže odpovědně vyjádřit.
 7. Internetové stránky ČSOT, spolupráce s Forinel, současný stav – dr. Galek předložil výboru
  analýzu provozování www.csot.cz, včetně nákladové části a účtování služeb fy Forinel. Na závěr svého vystoupení předložil návrhy na možné řešení. Výbor vzal zprávu na vědomí a pověřil dr. Galeka vypracováním návrhu dalšího postupu, včetně ekonomické rozvahy – k dalšímu jednání výboru. Součástí navrhovaného řešení musí být nejen informace o tom, jak se konkrétně budou stránky vytvářet, kdo je bude redigovat, kdo bude příspěvky vkládat, ale i to, jak bude zajištěn výběr členských příspěvků, přijímání nových členů atd.
 1. Informace z jednání redakční rady časopisu ACTA – prof. Krbec informoval o jednání redakční rady
  v březnu v Brně, prezentoval ekonomickou bilanci časopisu, která je sice momentálně vyrovnaná, ale
  do budoucna bude nutné, aby se posílila příjmová složka. Redakční rada požádala v této souvislosti
  výbor ČSOT o vyjádření k návrhu zpoplatnit všechny publikované články v našem časopise. Výbor po
  diskusi těsnou většinou odsouhlasil poplatek za uveřejnění článku: od 1. 1. 2024 bude činit poplatek
  za článek bez dedikace 5000 Kč, u článků s grantovou dedikací zůstává poplatek 8000 Kč. Výbor
  současně požádal šéfredaktora časopisu, aby ekonomický přínos tohoto opatření sledoval a případně
  s odstupem indukoval snížení poplatku (publikování by nemělo být ziskovou činností).
 2. Informace o XXVI. NK Brno – doc. Tomáš předložil výboru program kongresu, společně s dr.
  Kacerovským potvrdil, že je kongres organizačně i finančně zajištěn. Informoval také o místech konání
  schůze primářů a jednání výboru ČSOT.
 3. Národní kongresy 2024-2031 – výbor potvrdil dříve schválené pořadatelství národních kongresů i
  nově navržené změny: 2024 – Ort.kl. FNKV Praha; 2025 – Ort.kl.FN Bulovka Praha; 2026 – Ort.odd.Č.
  Budějovice; 2027 – 1.a2.Ort.kl. FN Motol Praha; 2028 – Ort.kl. ÚVN Praha; 2029 – Ort.Taum.kl.FN
  Ostrava; 2030 – Ort.kl. FN Olomouc; 2031 –Ort.traum.kl. FN Plzeň.
 4. Národní delegát EFORT – výbor schvaluje jako národního delegáta pro EFORT prof. Gallo a jako
  jeho zástupce prof. Havlase; komunikaci s EFORT zajistí předseda ČSOT.
 5. Informace o VŘ na odbornost ortopedie – VŘ Slaný – zajistila II. ort. klinika; ZP Škoda Brno – FN
  Bohunice, JPL Písek – OO Č. Budějovice; JPL Praha – OK Bulovka; JPL Dačice – OO Č. Budějovice.
 6. Noví členové – MUDr. Veronika Neshybová, MUDr. Filip Kořínek, MUDr. Michal Marek, MUDr.
  Miloslav Vlček, MUDr. Jiří Dupal, MUDr. Jindřich Barták, MUDr. Jakub Holešovský, MUDr. Jakub
  Turan, MUDr. Oleksandr Dovhopoliuk, MUDr. Ondřej Vilímek, MUDr. Štěpán Šimek, MUDr. Richard
  Kovács, MUDr. Milan Dlesk.
  14.Různé
  a/ aplikace Moje endoprotéza – Dr.Galek prezentoval výboru nově vyvíjený elektronický průvodce
  pacientů v segmentu endoprotetiky, který vyvinul ve spolupráci s dr. Musilem a prof. Gallo. Ve
  spolupráci s dr. Strejcem bude nutné dotažení právního rámce, GDPR apod.
  b/ spolupráce SAO SOTS a ČSOT – dr. Běhounek informoval výbor o nabídce předsedkyně SAO SOTS
  dr. Švrčkové ke spolupráci s ČSOT – výbor doporučuje spolupráci na úrovni obou SAO, partnerem
  ČSOT je SOTS.
  c/ žádosti soukromých poskytovatelů: AGEL Vítkovice – žádost o garanci nové kapacity pro
  endoprotetiku – musela být odmítnuta, protože ČSOT neposkytuje garance k provozování konkrétní
  ortopedické péče, současně sděleno doporučení; AVE Medical Praha – výbor bere na vědomí vznik
  nového pracoviště JPL.
  d/ odmítnutí rodného listu profesní kvalifikace Pedikér-Podolog – výbor podpořil doporučení
  odborné komise vedené doc. Hromádkou.
  e/ prof. Havlas informoval o pozvánce na kongres Polské ortopedické společnosti.
  f/ prof. Gallo informoval o výzvě České společnosti TV lékařství ke spolupráci na národních standardech doporučené pohybové aktivity – zástupcem za ČSOT bude MUDr. Kopičár.
  g/ Zahradníčkova cena – přesné podklady dodá prof. Krbec
  h/ Chlumského cena za rok 2022 – byl schválen návrh dr. Běhounka na ocenění knihy Infekce v ortopedii (nakl. Maxdorf, 2022).
  ch/ Čestná členství ČSOT – výbor schvaluje následující oceněné: MUDr. Andrey Švec PhD., MPH; prof. dr. med. univ. Andreas Leithner; prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.; doc. MUDr. Aleš Podškubka Ph.D.; MUDr. Jan Pilnáček; doc. MUDr. Boris Štěňo, Ph.D.
  i/ doc. Pilný informuje o své pozici konzultanta pro VZP a nabízí spolupráci.
  j/ dr. Musil informuje o tvorbě žádanky k vyšetření na zubní fokusy a doporučuje sdělit tvůrcům elektronické žádanky, že by informace o zdravotním stavu pacientů měl vyplňovat jejich praktický lékař. Výbor toto stanovisko schválil, odpověď připraví dr. Musil a zašle předsedovi.

Příští schůze výboru proběhne dne 17. 5. 2023 v 18.00 hod. v Brně na radnici.
Následný výbor je plánován dne 19. 9. 2023 v 15.00 hod. v Parkhotelu Průhonice