Přítomni: Běhounek, Dupal, Frič, Gallo, Havlas, Chomiak, Kacerovský, Krbec, Kubát, Mach, Medek,
Musil, Repko, Tomáš, Tuček, Balík, Bartoníček, Galek, Strejc
Omluven: Pilný

 1. Zahájení, kontrola zápisu, schválení programu – pro neodkladné jednání předsedy prof. Repka
  zahájil dle jeho doporučení jednání prof. Gallo. Připomínky k zápisu ze schůze ze dne 13.9.2022
  nebyly vzneseny, program byl chválen jednomyslně
 2. Volba sekretáře společnosti – prof. Gallo navrhl do funkce sekretáře dr. Běhounka st. Jiný návrh
  nebyl podán, 11 přítomných bylo pro, 0 zdržel se, 0 proti.
 3. Příprava XXVI.NK ČSOT Brno – doc. Tomáš a dr. Kacerovský informují o stavu příprav, odborných
  tématech kongresu, který bude 17.-19.5.2023. Po diskuzi bylo doporučeno zařadit „kulatý stůl“
  výboru a členů s ambulantními ortopedy – na příští výbor předloží návrh formátu doc. Tomáš, dr.
  Medek, dr. Kacerovský.
 4. Informace o jednání o kódech 66031, 09555 – vyšetření dětských kyčlí – dr. Medek informuje o
  jednání se SZP a VZP o shodě na vytvoření kalkulačního listu nového kódu na vyšetření dětských
  kyčlí ortopedy a jeho úhradě, tento byl předán do pracovní skupiny na MZ, další jednání bude
  v průběhu I. čtvrtletí 2023 – poděkováno dr. Medkovi a prof. Chomiakovi za odvedenou práci a pro
  dokončení procesu zůstávají garanty, MZ na rok 2023 prodloužilo své stanovisko z hlediska
  dohledu.
 5. Návrh balíčkových cen od roku 2024 – na základě podnětu členů o různých přístupech ZP
  k balíčkovým cenám výkonů výbor schvaluje oslovení ministra Válka a vedoucí orgánu dohledu na
  MZ Ing. Rögnerovou k osobnímu jednání a domluvě na dalším postupu – podklady připraví dr.
  Medek, dr. Dupal za oslovení ministerstva odpovídají prof. Gallo, prof. Repko a dr. Běhounek.
 6. Elastoviskozní preparáty – dr. Medek informuje o stavu jednání pracovní skupiny pro zdravotnické
  prostředky, přijetí našich stanovisek a připomínek touto pracovní skupinou a o dalším jednání, kdy
  tyto preparáty budou zařazeny do samostatné skupiny po novém roce s tím, že výši úhrady bude
  stanovovat pracovní skupina.
 7. Zhodnocení členské schůze 18.10.2022 – prof. Repko zhodnotil průběh členské schůze, výsledky
  voleb, všem poděkoval a dokončení podání na soud do rejstříku spolků zajistí dr. Běhounek.
 8. Rekapitulace aktivit a práce výboru ČSOT ve funkčním období 2021-2022 – prof. Repko
  okomentoval jím předloženou prezentaci se stěžejními body uplynulého období – bude přílohou
  zápisu.
 9. Výsledky jednání s Mgr. Saglenou ohledně internetových stránek ČSOT – dr. Galek informuje o
  proběhlých jednáních a nastiňuje další možný scénář. Tím se otevřela diskuze o koncepci
  internetových stránek ČSOT a zájmech ze strany výboru ČSOT, resp. členské základny – po rozsáhlé
  diskuzi je kolega Galek požádán o vypracování komplexního materiálu jednak oficiálních stránek
  s dohledem výboru ČSOT, ale i návrhu širší komunikace pro členy ČSOT na sociálních sítích –
  koncept má předložit na příští schůzi výboru.
 10. Žádost Forinel o dodatek smlouvy – výbor po diskuzi a rozboru doporučuje předložený dodatek
  schválit s tím, že můžeme tuto záležitost kdykoli znovu otevřít v návaznosti na vytváření stránek
  na www.csot.cz či komunikace na sítích – podpisem pověřen prof. Repko.
 11. Noví členové – MUDr. Ondřej Houdek, MUDr. Matej Turan, MUDr. Anton Nazarov, MUDr. Robert
  Vyskočil, MUDr. Jozef Šimurda, MUDr. Marian Kubíček, MUDr. Jiří Vospěl, MUDr. Ivo Kantor,
  MUDr. Václav Tolar, MUDr. Michal Galko, MUDr. Richard Heller, MUDr. Martina Dygrýnová, MUDr.
  Iva Melounová, MUDr. Jan Káčer, MUDr. Radovan Hudák, MUDr. Eliška Vaňásková, MUDr. Jan
  Kocanda