Přítomni: MUDr. Běhounek; MUDr. Dupal; MUDr. Frič; prof. Gallo; prof. Havlas; prof. Chomiak; MUDr. Kacerovský; prof. Krbec; MUDr. Kubát; MUDr. Medek; MUDr. Musil; doc. Pilný; MUDr. Procházka; prof. Repko; doc. Tomáš; doc. Tuček; MUDr. Balík; prof. Bartoníček; MUDr. Galek; doc. Pavelka; MUDr. Strejc; prof. Šponer; prof. Pokorný; doc. Barták

1. Kontrola zápisu – bez připomínek k zápisu ze schůze 18.4.2023.

2. Poradní komise ČSOT – do komise pro spolupráci s ČLK pod vedením primáře Kozáka byl výborem schválen prof. MUDr. David Pokorný, CSc. Případné další nominace zasílejte sekretáři ČSOT.

3. Jednání s pojišťovnami, MZ, úhrady 

– Odeslali jsmepřipomínky k novele vyhlášky MZ ČR 134/1998 Sb., bylo nám však sděleno, že je nutné požádat Společnost pro chirurgii ruky o souhlas se sdílením dotčených kódů (žádost jsme odeslali, čekáme na odpověď).

– Dr. Dupal informuje o aktuální situaci v oblasti jednodenní péči lůžkové, o jednáních s pracovní skupinou dr. Štambery a našem návrhu na rozšíření kódů vhodných pro tuto péči. Prof. Havlas následně sděluje poznatky z jednání na půdě PS, vyjadřuje obavy z přesunu malých výkonů z velkých nemocnic, kde bude tudíž mimo jiné narušena přirozená kontinuita vzdělávání. Dr. Běhounek doporučuje, aby si zřizovatelé zažádali na krajských úřadech o souhlas s jednodenní péčí. Vypsání výběrových řízení na jednodenní péči v ortopedii pro všechny ZP – bez VŘ nelze smlouvu se ZP navázat!  Výbor to bere na vědomí, informace předá na schůzi primářů a současně žádá zástupce naší pracovní skupiny, aby se aktivně účastnili dalších jednání.

 – Žádost VZP o stanovisko ke Smart Bone byla odeslána; výbor v této souvislosti diskutoval metodický přístup k dalším podobným žádostem; dr. Dupal navrhuje třístupňový model (podle VZP metodiky)  – kde to bude možné, tzn. hodnotitel by měl dospět k závěru: a) výrobek je srovnatelný s ostatními podobnými prostředky; b) je o něco lepší (kvalitou/počtem doložených studií, větším efektem, vyšší bezpečností apod.); c) hodnocený prostředek je výrazně lepší nežli v současnosti používané prostředky (???). V následující diskusi se ukázalo, že výbor není v této věci vůbec jednotný a bude proto nutné hledat individuální stanoviska k jednotlivým žádostem. Předseda tedy vždy osloví příslušného odborníka a požádá ho o prostudování žádosti, doporučené schéma však nebude závazné, pouze doporučené.

4. Vzdělávání

–  Prof. Havlas informuje o nových jednáních ohledně podílu jednotlivých odborností (ČSOT, ČSUCH a CHS) na zajištění traumatologie pohybového ústrojí (dotaz vzešel z MZ) – odpověď byla zaslána členům výboru – po širší diskuzi výbor doporučil, aby další postup navrhla poradní skupina ČSOT pro traumatologii (prof. Bartoníček, doc. Douša, prof. Džupa), kterou doplní předseda a místopředseda ČSOT. Dotáhneme na příštím jednání výboru.

– Kurzy praktických dovedností – na IPVZ je plánováno jednání 22.5.2024 s cílem stanovit metodiku dělení prostředků (ČSOT bude na jednání zastupovat prof. Džupa a prof. Havlas).

– Dále prof. Havlas předložil výboru ČSOT návrh AK na změnu našeho VP, konkrétně dva kurzy praktických dovedností, anebo AO kurzy by byly povinnými pro atestanty; výbor tento návrh AK bere na vědomí a podporuje.

5. Pooperační rehabilitace po TEP kyčlí a kolen – prof. Gallo informuje o jednání na VZP 19.4.2023- text zápisu byl zaslán členům výboru.

6. Internetové stránky ČSOT, jednání s Forinel – dr.Galek přednesl konkrétní návrhy řešení tvorby nových www stránek ČSOT, které je připraven se svou firmou vytvořit a spravovat, včetně finančních podmínek. Po širší diskuzi výboru se větší část členů přiklání k tomu, aby stránky spravovala firma dr. Galeka a správu členské základny by nadále zajišťoval Forinel; výbor pověřil dr. Běhounka st., aby záležitost projednal s fou Forinel – do příštího jednání. 

7. Informace o VŘ na odbornost ortopedie – 10.5.2023 Magistrát hlavního města Prahy zajistil MUDr. Kolman, 17.5.2023 Jihomoravský KÚ – zajistil MUDr. Ryba, 22.5.2023 účast KÚ Kraj Vysočina – zajistí doc. Pilný.    

8. Noví členové – MUDr. Bohumil Rosocha, MUDr. Peter Rusnák, Bc. Karolina Kárová, MUDr. Aleš Hyršl

9. Různé

a)Stanovisko ČSOT k pojmu „soustavná ambulantní péče“ ve vztahu k lázeňským indikacím VII/7 – podle dr. Medka by měly jako dostatečný podklad postačovat dvě návštěvy u navrhujícího ortopeda a jedna návštěva u rehabilitačního lékaře – zpřesní doc. Pilný, který na VZP tuto problematiku řeší.

b) Dr. Medek informuje o jednání na MZ a reakci ambulantních specialistů (AS) všech odborností k novému způsobu předepisování návrhů na lázně – stručně: navrhující AS přiloží svůj nález a doporučení k návrhu na balneoterapii, praktik by měl zase k návrhu doložit svou zprávu; rozesláno všem členům výboru.

c) Výbor schvaluje žádost doc. Douši o poskytnutí záštity Ostravským traumatologickým dnům ve dnech 22.-24.11.2023 a vyzývá k účasti na tomto sympoziu.

d) Dvectis Double – opakovaně předložená žádost, kterou výbor již dříve projednával. Prof. Krbec v doplněné žádosti nenašel podstatné informace podmiňující event. změnu stanoviska výboru.

e) Dentální fokusy před TEP – doc. Barták informoval výbor o stavu jednání s ČSK; vysvětlil důvody pro podporu žádanky, kterou zjednodušil a je elektronicky dostupná. Na schůzi s primáři odprezentuje podrobnosti. Výbor bere žádanku na vědomí.

f) Doc. Pavelka oznámil rezignaci na funkci přednosty k 30.6. Výbor mu poděkoval za dlouholetou spolupráci.

g) Prof. Krbec informuje o aktuální situaci ve spondylochirurgické společnosti a žádá výbor ČSOT o součinnost.

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 19.9.2023 v 15.00 hod. v Průhonicích.                                  

Zapsal: MUDr. Jiří Běhounek, st.                               

Schválil: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.