Přítomni: Běhounek, Gallo, Havlas, Kacerovský, Krbec, Kubát, Mach, Medek, Musil, Pilný, Repko, Tomáš,
On line připojeni: Dupal,Frič,Chomiak,Tuček,Galek,Pavelka,Strejc
Omluveni: Balík,Bartoníček,Landor,Šponer,Trč

 1. Zahájení, kontrola zápisu – prof.Repko přivítal přítomné i on line připojené, k zápisu z jednání
  8.6.2021 nebyly vzneseny žádné připomínky
 2. Schválení programu – program byl doplněn v bodech různé a schválen
 3. XXV. Národní kongres ČSOT – prof. Gallo a Kacerovský podali informace o zajištění kongresu
  v Congress hotel Clarion 18.5.2022 až 20.5.2022 středa až pátek s tím ,že dohoda obou
  garantujících pracovišť Ortopedické kliniky Ústřední vojenské nemocnice a Ortopedické
  kliniky Olomouc je jak na struktuře, tématech tak i dalších společných otázkách – odpovídá
  Bartoníček,Gallo,Kacerovský
 4. Informace o časopisu ACTA – prof. Krbec informoval o změně zasílatele – Česká pošta s.p.
  předala zasílání společnosti SEND, která realizuje vše jako dosud.
 5. Jednání o kódech operace nohy do sazebníku – vše připraveno, v systému MZ umístěno,
  Dupal informuje o jednání 2.12.2021 na MZ a výbor pověřuje řešením skupinu Dupal, Havlas,
  Fibír
 6. Jednání s OZP 207 o postupech uznávání kódů pro ortopedy – Havlas a Dupal jednali, jednání dále probíhají, je snaha sjednocovat uznávání kódů užívaných VZP i ostatními pojišťovnami,bude osloven svaz ZP – Běhounek pověřen oslovit Belada, Friedrich
 7. Kategorizace ZUM k DRG, pozice VZP – dopis Czech Med prof. Repkovi, jednání Běhounek s VZP, zadávání do číselníku, jednání na MZ – výbor pověřuje jednáním Běhounek, Hach,Kubeš
 8. Aktuální stav ve vzdělávání
  a/ závěry jednání o struktuře otázek – doc. Pavelka podal informaci a jednání SOR, vypracování nové struktury otázek – 2 otázky 1 x ortopedie, 1x traumatologie a obhajoba práce,odesláno na MZ, nyní jednání KOR a Vzdělávací rady MZ – závěry nejsou k dispozici. Vedena jednání o struktuře zkoušek se třemi otázkami a bez práce.V současnosti ale platí předchozí informace a postup pro atestace 2 otázky + práce – výbor ČSOT s Akreditační komisí trvá na 3 otázkách bez práce do budoucna
  b/Akreditační komise i výbor ČSOT se vyslovil pro uznávání maximálně 6 měsíců pobytu školenců ortopedie při práci na COVID jednotkách do praxe, v jednání je i 12 měsíců, MZ nerozhodlo, návrh vyhlášky toto řešící, která je v připomínkovém řízení, je přílohou zápisu
  c/ návrh vyhlášky o nástavbových oborech – v jednání na MZ, nic neuzavřeno – pro ortopedii – ortopedická protetika, paliativní medicína
 9. ČSOT zapsána do rejstříku spolků, ověřené kopie předány prof.Repko, Prof. Gallo, Prof. Chomiakovi i s doporučeným zápisem. Výbor schvaluje proplacení částky 480.-Kč Běhounkovi –platba za ověření kopií. Úkolem je na jednání příštího výboru promyslet postupy okolo stanov a voleb do orgánů ČSOT
 10. VŘ na nové smlouvy pracovišť ortopedie zajištěna – Praha, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj – poděkování všem aktérům
 11. Operační kurzy – prof. Havlas informuje o zajištění dvou kurzů na podzim roku 2021 i financí na jejich pořádání. Na rok 2022 jsou plánovány 2 kurzy jarní, 2 podzimní a výbor schvaluje uvolnění částky 200 000 .-Kč na pořádání těchto 4 kurzů – odpovídá Havlas, Džupa, Frič
 12. Kurzy financované z fondů EU –nabídka IPVZ – byl vyjádřen zájem, není žádná zpětná vazba
  ani závěr
 13. Informace o výběru členských příspěvků na rok 2022 –výbor rozhoduje o zahájení výběru
  členských příspěvků na rok 2022 od 1.11.2021 s ukončením výběru 31.1.2022 – s Forinelem
  vyjedná Běhounek
 14. Žádost o zřízení pracoviště ortopedie Šternberk – prof.Repko a Gallo informují o žádosti na zřízení nového lůžkového oddělení ortopedie – výbor po vyslechnutí všech informací dospěl k závěru, že je třeba si vyžádat doplnění podkladů splňujících vyhlášku 99/2012 Sb. a další právní předpisy – řeší prof.Repko
 15. Noví členové – MUDr.Kintr David,MUDr.Lindtner Boris,MUDr.Parížek
  Dominik,MUDr.Šoltysová Michaela,MUDr.Gregorovič Jan,MUDr.Strnad Tomáš,MUDr.Kašpar
  Jakub,MUDr.Palásek Petr,MUDr.Šlechta David,MUDr.Klatovský Tomáš,MUDr.Papežová
  Lucie,MUDr.Směřička Petr,MUDr.Vavrek Vladimír,MUDr.Honová Hana,MUDr.Kmošťák
  Petr,MUDr.Polachová Markéta,MUDr.Kiša Jan
 16. Různé:
  a/ dotaz na předsedu – prolongační hřeb Fitbone – zajistí Repko
  b/ informace o přihlášení kurzů dětské traumatologie na IPVZ – od prof.Havránka – podpora
  c/Omezení preskripce Sysadoa – jednání na MZ a SÚKL pověřen Medek
  d/ problematika preparátů kys. hyaluronové – jednání na VZP a SÚKL – Medek Běhounek
  e/uznávání kódu vyšetření novorozence při preventivním vyšetření dětských kyčlí – odpověď
  Medek, přepošle Běhounek
  f/předávání podkladů „kartičky“ u implantátu – článek 18 nařízení /EU/ 12017/745 o
  zdravotnických prostředcích – odpovědnost nemocnic, upozornění pro primáře – informace
  na stránkách SÚKL
  g/ prim.Kozák upozorňuje na Beskydské dny 13.-14.10.2022 – program rameno
  h/ redakční rada ACTA prof.Krbec informuje o jednání on line videokonferenčně,projednány
  body. O uvolnění z RR požádal doc.MUDr. Jiří Stehlík CSc, prof. Krbec navrhuje doplnění RR
  prim. MUDr. Davidem Musilem PhD a prof.MUDr.Jiřím Skálou-Rosenbaumem PhD – výbor
  doplnění RR schvaluje
  ch/ prof.Krbec vznesl otázku delegáta ČLK za ČSOT jelikož hodlá na tento dosud zastávaný
  post rezignovat – řešení na příštím výboru odpovídá Repko,Gallo
  i/ Mach upozorňuje na problém nedostatku preparátu Trispan a jeho možnou záměnu za
  Lederlon u nás však neregistrovaný – otázku financování řešit na SÚKL – odpovídá
  Mach.,Medek

Příští schůze výboru se koná 4.11.2021 v 18.00 hod. v Congress Hotelu Clarion – zajistí
Chomiak,Kacerovský


Zapsal: MUDr. Jiří Běhounek


Ověřil: prof. MUDr. Martin Repko, PhD