Předložený text formuluje konsenzuálně vzniklé rámcové doporučení odborných společností k
léčbě transfuzními přípravky. Doporučení byla formulována na základě posouzení vědeckých
důkazů existujících v čase vzniku dokumentu. Při nemožnosti vždy používat některé z metodik
medicíny založené na důkazech, je nutno vnímat doporučení jako „consensus-based“ a nikoliv
„evidence-based“. Předložené konsenzuální stanovisko nenahrazuje základní odborné zdroje v
oblasti dané problematiky, neuvádí povinnosti zdravotnických pracovníků určené jinými
zákonnými či profesními normami, a především nemůže nahradit klinický úsudek a pečlivé
posouzení poměru přínosu a rizika uvedených postupů.