Přítomni: MUDr. Běhounek; MUDr. Dupal; MUDr. Frič; prof. Gallo; prof. Havlas; prof. Chomiak; MUDr. Kacerovský; prof. Krbec; doc. Pilný; MUDr. Procházka; doc. Tuček; MUDr. Balík; prof. Bartoníček; MUDr. Galek; prof. Matějka; prof. Šponer; prof. Pokorný; RNDr. Pavlík za ÚZIS

Omluveni: doc. Douša; MUDr. Kubát; prof. Landor; MUDr. Medek; MUDr. Musil; prof. Repko; doc. Tomáš; MUDr. Strejc 

Program: 

1. Zahájení, kontrola zápisu, schválení programu – prof. Gallo zahájil jednání, k zápisu z minulé schůze nebyly připomínky, z dnešní schůze se omluvil prof. Dušek, program byl schválen.

2. Systém CR-DRG v úhradách akutní lůžkové péče (ALP) – dr. Pavlík – ve své prezentaci informoval o principech tvorby úhradové vyhlášky (ÚV) pro rok 2024, výpočtu relativních vah, resp. o změnách v relativních vahách, které pozorujeme v posledních letech a které jsou zejména dány zkracující se délkou hospitalizace a navýšením ceny práce (snižují se materiální náklady), ale i meziregionálním narovnáváním úhrad. Trendem je „vyvádění“ ortopedických výkonů z globálního paušálu do vyčleněných úhrad (týká se již širokého spektra výkonů), resp. případových paušálů (ÚV 2024 počítá s navýšením z 11 % na 18 %). V ÚV pro rok 2024 je základní sazba CZ DRG navýšena oproti předchozímu roku o 9,5 % a nemělo by tedy dojít k poklesu úhrad za naši péči. V poslední části referoval o možných scénářích pro ocenění výkonů z jednodenní péče lůžkové (JPL) a návrhu Mgr. Trocha k zařazení výkonů z JPL-ortopedie do ÚV 2024. Výbor dr. Pavlíkovi poděkoval za prezentaci i dlouhodobou spolupráci a požádal prof. Havlase a dr. Dupala, aby s Mgr. Trochem a dr. Pavlíkem nadále těsně spolupracovali. 

3. Výkony pro JLP, sazebník výkonů – prof. Havlas informoval výbor o současné situaci v této oblasti. Zdůraznil význam JPL pro úhrady v našem oboru, ale také potřebu hledání optimální rovnováhy v nastavení systému úhrad v kontextu udržení plného spektra operačních výkonů v nemocnicích, mimo jiné z výukových a vzdělávacích důvodů. Velmi ocenil součinnost s VZP, resp. MZ. Informoval také o aktivitách skupiny vedené dr. Štamberou. Výbor po projednání podpořil strategii navrženou prof. Havlasem a dr. Dupalem a souhlasil se zařazením výkonů pro JPL podle návrhu Mgr. Trocha z MZČR do ÚV 2024. Prof. Havlas výbor také informoval o jednání PS a schválení zařazení dvou nových kódů do sazebníku (dvouetážové osteotomie v oblasti kolena, resp. otevřené roboticky navigované implantace TEP kolena). Doc. Pilný informoval o postupu vzájemného sdílení některých kódů pro operace ruky – ve spolupráci s prof. Havlasem a dr. Dupalem připraví odpověď prim. Fibírovi. Stále není dotaženo zařazení našich kódů pro výkony na noze do aktualizovaného sazebníku, další podklady připraví doc. Hromádka ve spolupráci s dr. Dupalem – využijeme nabídky dr. Pavlíka (ÚZIS) k získání zdrojových dat k nacenění materiálu pro úhrady v oblasti nohy. 

4. Kódy pro UZ vyšetření pohybového ústrojí – prof. Gallo informoval výbor o příznivé reakci VZP i MZ na naši žádost o udržení kódů pro UZ diagnostiku pro proškolené ortopedy. Pracovní skupina pod vedením prim. Novotného v současnosti připravuje kódy. Z následující debaty vyšel požadavek informovat o postoji ČSOT k UZ diagnostice jak Radiologickou společnost (předseda prof. Roček), tak ministra zdravotnictví – odpovídá prof. Gallo a prof. Havlas.

5. Internetové stránky  dr. Galek prezentoval nové stránky ČSOT. Výbor mu poděkoval za odvedenou práci a rozhodl o zrušení starých stránek. Nová verze stránek ČSOT bude již během října dostupná na adrese www.csot.cz. Dále výbor potvrdil rozdělení kompetencí mezi společnosti OrtoComp a Forinel. Prvně jmenovaná bude spravovat internetové stránky a související agendu (newslettery, aktualizace obsahu, sponzoři na webových stránkách, …). Členskou základnu bude nadále spravovat firma Forinel. Od spolupráce obou firem výbor očekává efektivnější správu členské základny, rychlý, cílený a přesný tok informací, účinnější komunikaci s členskou základnou a moderní prezentaci ČSOT na internetu. Výbor žádá dr. Strejce, aby v tomto duchu připravil smlouvy mezi ČSOT a oběma firmami s platností od 1.1.2024 – za výbor odpovídá: dr. Běhounek. Výbor opět žádá předsedy poradních komisí, aby těsně spolupracovali s novým správcem internetových stránek ČSOT dr. Galekem. Pro členy ČSOT byl už nyní zřízen kontaktní email info@ortocomp.cz.

6. Informace pokladníka – prim. Frič navrhl výboru rozdělení financí, které máme na účtu u Komerční banky do více bankovních domů z důvodu ochrany před inflací a zákonného pojištění vkladů. Výbor jeho zprávu schvaluje a pověřuje jej, aby předložil návrh dalšího postupu. 

7. Informace z akreditační komise – prof. Havlas informoval o aktuálních změnách vzdělávacího programu ve smyslu úpravy spektra požadovaných operačních výkonů před atestací a doplnění kurzů osteosyntézy a ultrasonografie jako součásti našeho vzdělávacího programu. Dále informoval o požadavku akceptovat připomínky legislativního odboru MZ ČR – bude řešeno na říjnovém zasedání akreditační komise.  

8. Vzdělávání v traumatologii – prof. Havlas informuje o společném jednání ČSOT, ČCHS a ČSÚCH s IPVZ o využití finančních prostředků NPO (program OP zaměstnanost +, priorita 2 – Sociální začleňování) na vzdělávání v traumatologii – bylo dohodnuto rozdělení vzdělávacích aktivit do 5 kategorií, resp. klíčových aktivit (KA) – KA1 základní kurzy, KA2 pokročilé kurzy, KA3 kurzy managementu dutinových poranění, KA4 specializované kurzy, KA5 kurzy artroskopie.  KA1-3 budou v gesci ČSÚCH, KA 4 v gesci ČSOT a KA 5 v gesci SSTA, přičemž bude spolupráce všech napříč aktivitami. Za ČSOT podklady připravili a dále jednají prof. Džupa a prof. Havlas – členové AK, nyní běží evaluace žádosti v gesci dohledového orgánu MPSV, další výstupy lze očekávat na jaře 2024. Protože jde o realizaci pod hlavičkou IPVZ, bude nutná součinnost s příslušnými katedrami a subkatedrami IPVZ. Dále informovali prof. Havlas a MUDr. Běhounek o výsledcích opakovaného dotazníkového šetření mezi ortopedickými pracovišti. Na dotazy odpovědělo 35 z nich a jedním z hlavních poznatků je, že traumatologie pohybového ústrojí je nedílnou součástí našeho oboru s dopady do vzdělávání, organizační podpory apod. Prof. Bartoníček již dříve navrhl nástavbovou atestaci pro ty chirurgy, kteří by měli chuť se dále věnovat končetinové traumatologii. Výbor požádal prof. Bartoníčka, aby připravil základní náplň vzdělávacího programu pro příslušný nástavbový obor v gesci ČSOT, a dále aby ve spolupráci s předsedou naší akreditační komise předložil na MZ žádost o schválení této nástavbové atestace, což bude vhodné předem projednat s chirurgickou společností, resp. jejich akreditační komisí. Výbor ocenil dosažené výsledky a poděkoval všem zúčastněným za odvedenou práci. V jednání o koncepci vzdělávání v oblasti úrazové chirurgie, resp. poranění pohybového aparátu s ČCHS a ČSÚCH však bude nutné pokračovat – odpovídají: prof. Gallo, prof. Havlas, prof. Bartoníček, prof. Džupa.

9. Informace z jednání SOR – prof. Gallo předložil výboru návrh plánu vzdělávání 2024 připravený SOR, který odešle koncem týdne předsedovi KOR ke schválení. V roce 2024 proběhnou atestace ještě ve 3 termínech, od roku 2025 bychom poté spustili model se 4 atestacemi za rok. Jakmile bude materiál schválen KOR, umístíme informace na stránky ČSOT. 

10. Informace o VŘ na poskytovatele – dr. Běhounek poděkoval všem, kteří na těchto jednání ČSOT zastupují a poté informoval výbor o jednáních, která proběhla od poslední schůze výboru. 

11. Noví členové – výbor schvaluje nové členy – MUDr. Uhrin Andrej, MUDr. Večerka Patrik, MUDr. Šustek Jaroslav, MUDr. Kaifa Andrii, MUDr. Rapčanová Simona, doc. Hromádka Rastislav, MUDr. Kocián Petr, MUDr. Ždárský Pavel, MUDr. Kamarouski Uladzimir, MUDr. Váňa Vladimír, MUDr. Jiříček Václav, MUDr. Kršňák Adam.

12. Různé:   

 a) SÚKL souhlasí s používáním tranexamové kyseliny – pracovní skupina pod vedením doc. Heřta a dr. Lošťáka zpracuje doporučený postup ČSOT pro použití v ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí. 

 b) Výbor zaslal nesouhlasné stanovisko ČSOT k „výkladu“ MZ ve věci předepisování návrhů na lázeňskou péči. Z odpovědi Mgr. Zapletala je zřejmé, že MZ ČR na své interpretaci trvá. 

 c) “Soustavná ambulantní péče“ – doc. Pilný a dr. Medek vysvětlí na příštím jednání výboru obsah tohoto pojmu. 

 d) ČSOT poskytlo MZ ČR stanovisko k autologní biologické terapii (zpracovali: prof. Gallo, prof. Pokorný, MUDr. Štefančík) – je uvedeno na stránkách ČSOT

 e)  Žádost VZP o stanovisko k Smart bone – čekáme na doporučení spondylochirurgické komise ČSOT. 

  f) Dvectis Double – prof. Gallo informoval o stanovisku, které jménem ČSOT zpracoval tak, aby tento zdravotnický prostředek mohli předepisovat i ortopedi. Za příslušnou komisi odsouhlasil prof. Krbec.

 g) Informace o změně zákoníku práce a dopadech do provozů ortopedických pracovišť – téma uvedl dr. Běhounek, zdůraznil rozmanitost místních podmínek, což prakticky vylučuje, aby výbor přijal stanovisko, které by bylo podpůrné a prospěšné pro většinu ortopedických pracovišť.  

Příští schůze výboru ČSOT se koná v úterý 14.11.2023 od 14.30 hod. v Parkhotelu Průhonice

Zapsal: MUDr. Jiří Běhounek

Schválil: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.