Přítomni: Běhounek, Dupal, Chomiak, Kacerovský, Krbec, Kubát, Mach, Medek, Musil, Pilný, Repko, Tomáš, Tuček, Balík, Bartoníček, Galek, Pavelka, Šponer
Omluveni: Frič, Gallo, Havlas, Landor, Strejc

 1. Zahájení, kontrola zápisu, schválení programu – Repko, Běhounek – k zápisu nebyly vzneseny připomínky, program byl doplněn o body č. 14 Schválení volebního řádu a č. 15 Žádost Forinel o úpravu plateb přílohou ke smlouvě a následně takto schválen
 2. Předseda prof. Repko na základě doporučení jednání výboru svolává řádnou a volební členskou schůzi online na úterý 18. 10. 2022 ve 14.30 hod.
  Stanovený program z jednání výboru 20. 6. 2022 nebyl změněn
 3. Technické zajištění voleb, termíny registrací, zkouška, členská schůze a volby – Běhounek předložil návrh na technické zabezpečení voleb Forinelem se spolupracovníky s tím, že informace budou umístěny na www.csot.cz, 2 x rozesláno členské základně e-mailem. Registrace od 5. 10. 2022 12.00 do 14. 10. 2022 12.00 hod.
  Zkouška připojení a fungování proběhne 17. 10. 2022 od 14 hod.
  Schůze a volby 18. 10. 2022 od 14.30 hod.
  Technické postupy budou všem rozeslány a umístěny na www.csot.cz
  Výbor rozhoduje o fyzické přítomnosti v místě zajištění voleb předsedy Revizní komise Balíka a sekretáře Běhounka
 4. Schválení nominací kandidátů na volby do výboru ČSOT – Repko, Běhounek – na základě vyhlášené nominační lhůty byly přijaty a výborem schváleny tyto nominace:
  Předseda 2023–25 Gallo, l. místopředseda Havlas, past předseda Repko, pokladník Frič
  Za kliniky: Chomiak, Krbec, Tomáš, Tuček
  Za primariáty: Běhounek st., Jurča, Komzák, Kubát, Musil, Pilný
  Za ambulantní ortopedy: Dupal, Kacerovský, Medek, Procházka
  Revizní komise: Balík, Charvát, Zatrapa
  Smírčí, rozhodčí a kárná komise: Douša, Cichý, Kamínek, Majerníček, Rafi
 5. Jednání o kódech 66031 a 09555 – Medek a prof. Chomiak informují o jednání se zástupci SZP a VZP, kde došlo k dohodě na zpracování nového kalkulačního listu, oba pánové zajistí jeho předložení do jednání na MZ nejpozději do konce listopadu /jednání pracovní skupiny na MZ je 22. 12. 2022/ a účast na následném připomínkovém řízení. Výbor pověřil sekretáře Běhounka přípravou dopisu na MZ řediteli Trochovi ohledně výkladu revizní činnosti a její neaktivování ani v roce 2023. Po dohodě se SZP a VZP odešle Běhounek
 6. Výstupy z jednání s traumatology – prof. Repko konstatoval, že nejsou žádné nové poznatky a ČSOT zastává konstantní již dříve diskutované stanovisko
 7. Aktuality z ÚZIS – prof. Dušek přednesl
  a/ postup homogenizace výkonů v chirurgických oborech, kde se část dotýká i ortopedie, předložil prezentaci /přílohou zápisu/ a vyzval k doplnění ze strany ortopedů do 31. 10. 2022
  b/ předložil informaci o výkaznictví a postupech klasifikace výkonů, fungování kalkulačních listů a jejich úpravě či nahrazení
  c/ informoval o situaci v NRKN – změny jsou připravovány, naši zástupci budou pozváni
  d/ jednodenní chirurgie – bude diskutováno o dalších výkonech – ČSOT bude oslovena
 8. Zařazování ZUM na VZP – Běhounek informuje, že bylo schváleno vytvoření nového oddělení v organizační struktuře VZP a budeme po zahájení jeho činnosti vyzvání ke spolupráci
 9. Příprava XXVI. NK ČSOT – doc. Tomáš informuje o termínu konání 17.–19. 5. 2023 v Brně a vyzývá kolegy k aktivní spolupráci nad tématy – bude diskutována otázka traumatologie pohybového ústrojí – zapojí se Bartoníček
 10. Ustavení pracovní skupiny Sonografie pohybového aparátu – výbor schvaluje ustavení pracovní skupiny ve složení Novotný, doc. Hrazdíra, Chomiak a žádá prim. Novotného o předložení základních tezí činnosti pracovní skupiny výboru ČSOT prostřednictvím sekretáře
 11. Informace z jednání se stomatology – fokusy zubní – kolega Barták informuje o proběhlých jednáních /výstup přílohou zápisu/ a bude aktivně spolupracovat se skupinou prof. Repko, Kubát, Musil
 12. Elastoviskozní preparáty – Medek a Běhounek informují o jednání o zařazení elastoviskozních roztoků do Kategorizačního stromu jako novou úhradovou skupinu zdravotnických prostředků s tím, že žádáme do indikačního omezení vtělit připomínku zpracovanou kolegou Krawzykem, a to vizualizace jako součást vysvětlení indikačního omezení – výbor vyslovuje s tímto závěrem souhlas, s Ing. Benešem z Komise vyřídí Běhounek
 13. Návrh na oblasti k Revizi kódů v sazebníku – Dupal navrhl další skupiny kódů k revizi v sazebníku, připraví se spolupracovníky návrh a předá výboru a ÚZIS
 14. Schválení volebního řádu – po zapsání Stanov ČSOT v rejstříkovém soudu bylo třeba doplnit do stávajícího volebního řádu ještě možnost hlasování online – výbor upravený volební řád jednomyslně schválil
 15. Žádost Forinel o úpravu odměňování – výbor doporučil projednat jednotlivé části, návrhy i možnosti řešení s Forinel s tím, že se k závěrům vrátí na jednání příští schůze výboru
 16. Noví členové – MUDr. Marek Žižka, MUDr. Václav Klimeš, MUDr. Adam Marko, MUDr. Pavel Procházka, MUDr. Michaela Borovková
 17. Různé – prof. Chomiak srdečně zve v termínu 11. 11. a 12. 11. 2022 na Bulovecké dny
  Příští schůze Výboru ČSOT se bude konat 22. 11. 2022 v 15.30 hod. v Brně. Bližší informace budou rozeslány.
  zapsal: MUDr. Jiří Běhounek, sekretář ověřil: prof. MUDr. Martin Repko, předseda ČSOT