výboru ČSOT byl opakovaně zaslán podnět s žádostí o stanovisko k implantaci totálních kloubních náhrad na jiných než ortopedických, případně ortopedicko-traumatologických pracovištích. Konkrétním důvodem žádosti byl vždy nějaký nešťastný případ, kterému bylo možno zabránit, pokud by byl dotyčný pacient primárně operován na pracovišti, které se implantacím kloubních náhrad soustavně věnuje. V této souvislosti sdělujeme, že výbor ČSOT striktně trvá na tom, aby totální kloubní náhrady byly prováděny pouze erudovaným lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, se zkušenostmi s implantací kloubních náhrad, nebo lékařem ve výcviku pod dohledem specialisty s výše uvedenou specializovanou způsobilostí, a to na aseptickém sále určeném k implantaci kloubních náhrad, případně s návaznou péčí na JIP. Seznam dotčených výkonů je uveden v Příloze tohoto dopisu.

Implantace kloubní náhrady je vysoce specializovaným výkonem, při kterém je pacientovi zaváděn implantát s předpokladem doživotní funkce. Vzhledem k vysokým nárokům na přesnost, asepsi a dodržení doporučených postupů je v zájmu pacienta, aby tento operační výkon byl vždy proveden minimálně pod dozorem specialisty s příslušnou specializovanou způsobilostí, tedy ortopeda, s dostatečnou zkušeností v oblasti operativy kloubních náhrad. 

Jakýkoliv jiný postup považuje výbor ČSOT za neslučitelný se správnou klinickou praxí. 

Přečtěte si originál stanoviska ČSOT.