Přítomni: Běhounek, Dupal, Frič, Havlas, Mach, Medek, Musil, Repko, Tomáš, Tuček, Balík, Bartoníček, Galek, Pavelka
Připojeni video: Gallo, Chomiak, Kacerovský, Kubát, Pilný
Omluveni: Krbec, Landor, Strejc, Šponer

Program navržený k jednání byl rozšířen o dva body 13.a 14.Různé bylo bodem 15.

 1. Zahájení,kontrola zápisu z jednání výboru 1.2.2022 – Repko, Běhounek – uložené úkoly jsou
  splněny nebo jsou body dnešního jednání
 2. Schválení programu – doplněný program byl schválen všemi hlasy
 3. XXV.Národní kongres ČSOT – Bartoníček a Kacerovský informují o stavu příprav NK ,slavnostním večeru v Karolinu 18.5.schůzi výboru a schůzi výboru s primáři a předání Zahradníčkových cen za roky 2020 a 2021 a Chlumského ceny za rok 2021 jako součást programu v Karolinu. Čestná členství budou předána při slavnostním zahájení kongresu 19.5.2022 – oceněné pozve Kacerovský. Předseda Repko požádal prezidenta kongresu Bartoníčka o zařazení přednášky kolegy Peřiny s názvem „Fokální infekce odontogenního původu –systematický přístup“ která navazuje na jednání výboru stran této mezioborové problematiky –vyřídí Bartoníček,Repko
 4. Příprava členské schůze, voleb ,příprava schůze výboru a primářů na kongresu ČSOT – výbor na základě podnětu předsedy svolává členskou schůzi ČSOT – Schůze se uskuteční ve čtvrtek 19.5.2022 v 16.15 hod v Clarion Congress Hotelu Prague – Program členské schůze: 1. Zahájení 2.Zpráva předsedy společnosti 3.Zpráva pokladníka 4.Zpráva předsedy revizní komise 5.Schválení nové verze stanov 6.Vyhlášení voleb 1.místopředsedy a výboru – nominační termín 7.Diskuze 8.Závěr
 5. Schválení nové verze stanov k jednání na členské schůzi – výbor jednomyslně schvaluje novou verzi stanov a doporučuje návrh zveřejnit na www.csot.cz. Potvrzuje tím hlasování per rollam
 6. Schválení Čestných členů ČSOT – výbor hlasováním jednomyslně schvaluje navržené Čestné členy – potvrzuje tím hlasování per rollam
 7. Schválení Zahradníčkovy a Chlumského ceny – výbor hlasováním jednomyslně schvaluje návrhy na Zahradníčkovu cenu za roky 2020 a 2021 a Chlumského cenu za rok 2021 –potvrzuje hlasování per rollam
  Zahradníčkova cena za rok 2020:
  Komise (bez titulů): Trč, Džupa, Chomiak, Kokavec, Švec
  Hlasování proběhlo korespondenčně během léta 2021
  Nejvíce nominací získala práce:
  Analysis of Gene Expression of Pseudoarthrosis Tissue in Congenital Short Femur, Initial Study and First Exprerience – Analýza genové exprese v tkáni pakloubu u vrozeně krátkého femuru, úvodní studie a první zkušenosti
  M. FRYDRYCHOVÁ, P. DUNGL, M. OŠŤÁDAL, J. CHOMIAK
  Department of Orthopaedics, 1st Faculty of Medicine, University Hospital Bulovka, Charles University, Prague
  Zahradníčkova cena za rok 2021:
  Komise (bez titulů): Krbec, Kokavec, Švec, Šimko, Šponer, Chaloupka, Havlas
  Hlasování proběhlo korespondenčně během března 2022
  Nejvíce nominací získala práce:
  Reverse Total Shoulder Arthroplasty: 14-Year Clinical Experience with 496 Performed Arthroplasties
  Reverzni totalni nahrada ramenniho kloubu: 14 let klinickych zkušenosti s 496 provedenymi artroplastikami
  D. POKORNY, P. FULIN, J. HEŘT, I. LANDOR, J. ŠTEFAN, A. SOSNA
  1st Department of Orthopaedics, First Faculty of Medicine, Charles University, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
 8. Návrh na nominace do Akreditační Komise MZ ČR – výbor na návrh předsedy jednomyslně schvaluje své členy za odbornou společnost do AK MZ ČR – Gallo,Havlas,Kubát, návrh za ČLK projedná s Kozákem předseda Repko aby byla zajištěna účast i představitelů ČSOT i z terénu – informaci pro ČLS-JEP zajistí Běhounek za výbor
 9. Vyjádření MZ ČR k poskytování zdravotních služeb v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – předseda Repko seznámil s odpovědí MZ ČR na náš podnět ohledně vedoucích pracovníků ortopedických oddělení s tím, že se odkazuje na zákon č. 372/2011 Sb. a vyhlášky č.99/2912 Sb. a nepředpokládá jejich změnu ve znění námi navrhovaném
 10. Žádost o posouzení a doporučení provádění operačních zákroků výměny kolenních a kyčelních
  kloubů na pracovišti ORT-ART Petřvald – předseda Repko seznámil s předloženou žádostí s tím,že
  výbor po vyslechnutí závěr nepřijal a projednání odložil a žádá žadatele o doplnění věcné, provozní a
  personální reality pracoviště, jeho kapacit atd.
 11. Jednání o souběhu kódů 66031 a 09555 – výbor projednal dopis MZ ČR odbor regulace cen a
  úhrad o doporučení pozastavení revizí ZP na souběh těchto kódů a vyslovuje zájem na úpravu této
  problematiky a doporučuje jednání ČSOT a ZP. Výbor po obsáhlé diskuzi a vysvětlení kolegů Medka a
  Dupala žádá oba pány, především kolegu Medka o přípravu podkladů pro navýšení plateb za
  Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence kód 66031 tak abychom mohli vyvolat jednání se ZP
  a naplnili rozhodnutí MZ ČR mající platnost pouze do 31.12.2022
  Výbor v této souvislosti ustavuje pracovní skupinu zájemců o řešení změn či tvorby kalkulačních listů
  s odměnou za jeden kalkulační list minimálně 3000 Kč. Prosíme členy výboru o návrhy k rukám
  sekretáře s jménem zájemce a kontakty na něho!!
 12. Noví členové – MUDr.Pavel Novák ,MUDr. Lukáš Zlámal, MUDr. Kristián Holibka, MUDr.
  Magdalena Schulzová, MUDr. Jana Matoušková, MUDr. Jakub Krček, MUDr. Martin Bíla, MUDr.
  Tomáš Zmek, MUDr. Jiří Minařík, MUDr. Filip Hušek, MUDr. Lenka Ruppeldtová, MUDr. Martin Žabka,
  MUDr. Lubomír Olšavský, MUDr. Martin Hubálek, MUDr. Lukáš Pařík, MUDr. Agnes Gabuľová
 13. Sjednocení plateb ZP za balíčkové ceny výkonů – na základě podnětu MUDr.Žďárského a
  informaci kolegy Dupala o velmi rozdílných cenách jednotlivých ZP za výkony dle balíčků a doslova
  rozdílné pohledy jednotlivých ZP na i strukturu a cenu balíčků po diskuzi dohodnuta příprava dopisu
  ministrovi zdravotnictví, jednání na půdě SAO a následně informování předsedy SAS Jojka k jednání
  dohodovacího řízení – odpovídají Dupal,Medek
 14. Novela vyhlášky č.134/1998 Sb.seznam výkonů – proběhla informace o kódech v této novele
  zveřejněných a znovu poděkováno všem kdož se podíleli
 15. Různé
  a/ žádost Nemocnice Karviná Ráj o vznik krajského centra chirurgie nohy – výbor doporučuje projednat problematiku s odborem zdravotnictví Moravskoslezského kraje a dalšími subjekty ale v zásadě nemá námitek s vznik centra v Moravskoslezském kraji podporuje
  b/ výbor informován o volbách nového výboru Traumatologické společnosti a jejím zájmu o jednání s ČSOT. Výbor ustavuje pracovní skupinu Repko, Havlas, Džupa, Bartoníček k jednání s Traumatologickou společností
  c/ Běhounek informuje o situaci v NRKN a stavu naší nominace – prof-.Dušek slíbil řešení v horizontu měsíce