Úvodní slovo nového předsedy ČSOT.

Vážené kolegyně a kolegové,

Dovolte mi, abych využil stránek ČSOT k úvodnímu slovu nastupujícího předsedy ČSOT a nejprve poděkoval za kvalitní práci bývalého předsedy prof. MUDr. Jiřímu Gallo,Ph.D. a celého výboru.

Ve výboru společnosti pracuji od konce roku 2015 a funkční období předsedy budu zastávat od 1.1.19 do 31.12.2020. Tuto funkci poté převezme zvolený 1.místopředseda doc. MUDr. Martin Repko,Ph.D.

Nejprve mi dovolte ohlédnutí za minulými léty ve výboru ČSOT, jak jsem je vnímal jako jeho člen. Zjistil jsem, že práce výboru není formální záležitostí, ale velmi intenzivní a diplomatickou činností.

V roce 2015 a 2016 byl předsedou společnosti  prof. Dungl. Výbor společnosti využil jeho dlouhodobých zkušeností s vedením společnosti a zapojením do struktur pregraduálního i postgraduálního vzdělávání i ČLK. Jeho zásluhou proběhl v Praze v roce 2015 kongres EFORT, jehož organizace vyžadovala velký díl práce. Snahou prof. Dungla bylo vždy zjednodušení systému postgraduálního vzdělávání lékařů i sester, akreditace pracovišť a hájení “čistoty” oboru ortopedie. V této době byly již vytvořeny odborné skupiny dle subspecializací našeho oboru, které od 1.1.2017 fungují jako poradní komise výboru ČSOT.

V minulém funkčním období 2017-2018 byl předsedou společnosti prof. Gallo, který se pustil do práce předsedy s velkým nasazením a s podporou členů se mu podařilo mimo jiné aktualizovat vzdělávací program ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí s trváním 6 let, realizovat kurzy praktických dovedností pro ortopedy ve specializační přípravě, které připravili a garantují prof. Džupa a prof. Havlas,  byly vytvořeny nové “přívětivé” webové stránky společnosti, byla nastavena nová pravidla pro sponzorování společnosti, podařilo se aktualizovat kódy artroskopických výkonů. Byla stanovena komise pro práci našeho časopisu ACHOT.Jak prof. Gallo zmínil na stránkách naší společnosti, velký podíl na práci výboru měli zvláště někteří členové výboru – organizační sekretář MUDr. Běhounek, MUDr. Dupal v jednání se zdravotními pojišťovnami o sazebníku ortopedických výkonů a práci na DRG-restart. Pokladník prim. MUDr. Frič velmi transparentně a důsledně hájí pokladnu naší společnosti a jedná s medicínskou industrií o sponzorování společnosti.

Prof. Dungl ve funkci místopředsedy se dále podílel na podpoře společnosti na výše uvedených platformách.

Nelze opomenout  práci vedoucího redaktora našeho časopisu ACHOT prof. Krbce a jeho týmu, kterým se podařilo vytvořit elektronickou verzi časopisu a výrazně zjednodušit proces přijímání  a recenze článků a urychlit jejich publikaci. Časopis si zachovává statut odborného časopisu publikující originální práce, o čemž svědčí dosažený na naše poměry vysoký Impact factor, který je použitelný pro akademickou kariéru autorů článků. Časopis Ortopedie pod vedením šéfredaktora prof. Trče se více orientuje na edukační úlohu, což je též velmi záslužné.

Zástupci ambulantních specialistů MUDr. Medek a MUDr. Mach se podíleli na jednáních o problematických  úhradách a stažení běžně používaných léků v ambulantní praxi – injekčních kortikoidů i lokálních anestetik.

O pořádání našich sympozií a kongresů se pečlivě staralo Ortopedické centrum s.r.o. pod vedením MUDr. Kacerovského.

Členové výboru současně pracují jako předsedové-kontaktní osoby poradních komisí: akreditační (prof. Gallo), ekonomická (prim. Frič), endoprotetika (prof. Landor), onkologická ortopedie (Dr. Tomáš), ortopedie ruky, nohy a technická ortopedie (doc. Pilný), spondylochirurgie (prof. Krbec), pojišťovny, sazebník výkonů, DRG (dr. Dupal). O právní problematiku společnosti se stará externí spolupracovník výboru Mgr. MUDr. Strejc.  Komise pro dětskou ortopedii pracuje pod mým vedením.

Z kooptovaných  spolupracovníků výboru a dalších spolupracovníků bych vyzdvihl práci předsedů/kontaktních osob poradních komisí: prof. Bartoníčka (traumatologie pohybového ústrojí, historie ortopedie), prof. Trče v práci Specializační oborové rady, prof. Vavříka a jeho spolupracovníků v práci v registru kloubních náhrad,  prof. Jahodu v práci poradní komise infektů muskuloskeletálního systému a prof. Havlase v práci poradní komise Sportovní traumatologie a artroskopie.

Tento výčet zásluh není zdaleka úplný a omlouvám se těm, jejichž práci zde nezmiňuji.

Nyní mi dovolte výhled do brzké budoucnosti.

Již nyní krátce po převzetí funkce předsedy denně řeším společně se všemi  členy výboru nebo místopředsedy a organizačním sekretářem řadu aktuálních problému a požadavků, které budou uvedeny v zápisech ze schůzí výboru ČSOT.

 

Problémy, které je nutno řešit, jsem se pokusil shrnout do deseti okruhů:

 

1. V rámci  poradní skupiny pro pojišťovny, sazebník výkonů a DRG  pod vedením dr. Dupala bude následovat nelehká práce v jednání s pojišťovnami, ministerstvem a dalšími subjekty. Zvláště při aktualizaci sazebníku výkonů bychom chtěli zainteresovat přednosty, primáře i další členy společnosti, tak abychom docílili adekvátních ohodnocení v současnosti velmi podhodnocených ortopedických výkonů. Podněty lze zasílat přímo na mailovou adresu Dr. Dupala. Podobně vyzývám přednosty a primáře k posílení práce skupiny pro DRG. Je to velmi složitá práce, která nyní leží na bedrech pouze tří osob.

 

2. Růst členské základny. Současná členská základna čítá přibližně 800 členů. Postupně se doplňuje z řad mladých ortopedů, přesto někteří specialisté členy nejsou. Budeme se snažit o růst základny, protože kredit k jednání s různými subjekty národními (pojišťovny, SÚKL, Ministerstvo) i mezinárodními (EFORT) bude tím vyšší, čím vyšší počet členů bude společnost mít.

 

3. Ekonomická problematika. I když finanční situace společnosti je stabilizována, hlavním problémem je velmi špatná morálka placení členských příspěvků. Vyzýváme proto k zlepšení platební morálky přes společnost Guarant. Dále se budeme snažit rozšiřovat okruh sponzorů společnosti podle transparentních již schválených pravidel.

 

4. Vzdělávání. Snahou bude udržet systém postgraduálního vzdělávání v intencích přijatého Specializačního vzdělávacího programu v celkové délce 6 let, tak jak je tomu ve většině rozvinutých Evropských i zámořských zemích, který zajistí výchovu kvalitních odborníků v našem oboru. V součinnosti se Specializační oborovou radou jsou již dnes naplánovány časové možnosti před atestační přípravy a termíny atestací.

Součástí vzdělávání je i účast na vzdělávacích kurzech a sympoziích, které mohou být umožněny s finančním přispěním na podkladě vzdělávacích grantů industriálních firem. Tuto formu pomoci budeme dále podporovat.

Současně budeme nadále podporovat již etablované kurzy praktických dovedností určených především ortopedům ve specializační přípravě.

Současně budeme informovat ortopedickou obec o odborných akcích zaměřených na ortopedii a traumatologii, ale i z dalších příbuzných oborů a specializací. Součástí je i další rozvíjení spolupráce s dalšími odbornostmi sdruženými v ČLS JEP.

 

5. Práce pracovních skupin ortopedie. Snahou výboru bude stimulovat práci jednotlivých skupin a stahovat další členy do práce těchto skupin a prezentovat výsledky a doporučení na oficiálních stránkách společnosti.

 

6. Časopis Acta Chir. Ortop. Traum. čech. V součinnosti s šéfredaktorem a pracovní skupinou pro tento časopis se budeme snažit o zjednodušení, zkvalitnění  a zrychlení procesu publikování původních článků, jehož součástí bude i aktualizace seznamu členů redakční rady. Snahou všech bude udržení a růst impact faktoru a získání povědomí statutu kvalitního a neopomíjeného odborného časopisu.

 

7. Mezinárodní spolupráce. Jedná se především o reprezentaci a spolupráci společnosti v rámci výročních kongresů EFORT a dalších aktivit EFORTU a Americké ortopedické akademie (AAOS), Slovenské ortopedické společnosti a společností sousedních zemí: německé (DGOT), rakouské a polské. Dále budeme podporovat a rozvíjet další spolupráci v rámci subspecializací ortopedie, například  EPOS, ESSKA, EMSOS  a dalších.

 

8. Začlenění mladých ortopedů do práce  výboru a činnosti ortopedické společnosti. Již v rámci schválení předchozího výboru byly na stránkách web ČSOT, ACHOT a Ortopedie uveřejněny inzeráty, které vyzývají mladé ortopedy, aby se zapojili do práce výboru a pomohli jí svou mladistvou invencí  přiblížit požadavkům mladé generace ortopedů.

 

9. Webové stránky. Nové webové stránky byly vytvořeny a jsou spravovány firmou Forinel.eu. Struktura je jasná, prostředí stránek přátelské, ale zatím informace uvedené na stránkách jsou nedostačující. Budeme  nadále stimulovat členy výboru/koordinátory pracovních skupin a ostatní koordinátory- nečleny výboru o aktualizaci stránek. Stejně tak uvítáme názory a podněty z řad členů ČSOT, které mohou být zasílány předsedovi nebo organizačnímu sekretáři společnosti.

 

10. Atraktivní servis pro členy. Již na minulých členských schůzích a schůzích výboru zazněly připomínky a požadavky, aby se ČSOT stala atraktivní společností pro své členy, včetně mladých ortopedů. Některé součásti se již částečně daří a budeme se snažit je dále zlepšovat- je to především umožnění vzdělávání formou účasti na zahraničních kongresech a sympoziích s podporou grantů medicínské industrie. Dále podpora financování kurzů praktických dovedností. Dalšími úkoly budou zajištění právních služeb a profesní pojištění pro členy ČSOT. Na tomto poli bude výbor společnosti pracovat a pokusí se sjednat exkluzivní smlouvy s komerčními pojišťovnami a právnickými kancelářemi.

 

Toto desatero jistě nezahrnuje celou problematiku naší společnosti, nicméně je cítím jako klíčové po dobu mého předsednictví společnosti.

 

Přeji Vám všem úspěšný rok 2019 a těším se na shledání na členské schůzi v rámci Národního kongresu ČSOT, který se bude konat v hotelu Clarion v Praze ve dnech 9.-11.5.2019.

V Praze, dne 28. ledna 2019

Prof. MUDr. Jiří Chomiak,CSc.

Předseda ČSOT

Ortopedické klinika 1. LF UK, IPVZ a Nemocnice Na Bulovce

Budínova 2, Praha 8, 18081

E-mail: jiri.chomiak@lf1.cuni.cz